Oznámení veřejnosti (archiv dokumentů)

Město Kasejovice oznamuje veřejnosti veřejné projednání záměru „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“

Město Kasejovice
Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
veřejné projednání

ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru

„Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“

Místo: správní budova Agrochov Kasejovice – Smolivec, Kasejovice 379, jídelna

Datum: 4.8.2009
Čas: 16.00 hod.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je možno při veřejném projednání uplatnit připomínky k záměru.
Tyto připomínky budou zohledněny, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování stanoviska, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

Na připomínky, které budou uplatněny po veřejném projednání, nebude brán zřetel.

Vyvěšeno:28.07.2008
Sejmuto:05.08.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 28.07.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.08.2009