Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Kasejovice

Město Kasejovice
Městský úřad Kasejovice

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Městský úřad Kasejovice v souladu s ustanovení § 93 odst.1  zákona  č.128/2000 Sb.  o obcích /obecní zřízení/ v platném znění,  informuje o konání zasedání  Zastupitelstva Kasejovice, svolaného starostkou města Marií Čápovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: Společensko kulturní a vzdělávací centrum města (Kasejovice č.p.2)
Doba konání:  pondělí  13. prosince 2010 od 18,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady města
 3. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
 4. Rozpočet města
  • Změny v rozpočtu v r.2010
  • Návrh rozpočtu města na rok 2011
  • Pověření rady města k rozpočtovým změnám na r.2011
  • Rozpočtový výhled  
 5. Koupě pozemků v k.ú. Kasejovice, v k.ú. Řesanice a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene za účelem uložení zemního kabelu v k.ú. Kladrubce
 6. Předání majetku do správy základní školy
 7. Stanovisko ke zrušení pracoviště v Nepomuku Katastrálního úřadu PK
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

V Kasejovicích dne 2.12.2010

Čápová Marie - starostka města

Vyvěšeno na úřední desku: 06.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.12.2010