Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 13.prosince 2010 v Kulturně společenském a vzdělávacím centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I.   určuje
1/2010    ověřovatele zápisu pana Karla Sudu a MUDr. Hanu Černochovou a zapisovatelku Marii Řehořovou

II.   volí
2/2010    členy návrhové komise MVDr. Václava Červeného a Václava Kalbáče   

III.   schvaluje
3/2010     program 1. jednání Zastupitelstva města Kasejovice

4/2010     Jednací řád zastupitelstva města Kasejovice

5/2010     Rozpočet města Kasejovice na rok 2011 s příjmy 14 340,46 tis. Kč a s výdaji  14 340,46 tis. Kč jako vyrovnaný. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení

6/2010     Rozpočtový výhled na období  r. 2012-2014 města Kasejovice, který je nedílnou  přílohou tohoto usnesení.

7/2010     odkoupení pozemků v dobrovolné dražbě za vyvolávací cenu v k.ú. Kasejovice st.p. č. 476/2 o výměře 68 m2 st.p.č. 567    o výměře 63 m2
Odkoupení pozemků od České republiky (Úřad pro zastupování státu ve věcech  majetkových)  v k.ú. Řesanice – možno i bezúplatný převod st.p. 37 pod č.p.11 (bývalá škola) o výměře 592 m2

8/2010     předání majetku do správy Základní škole v Kasejovicích k vlastnímu hospodářskému využití – Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Základní školy Kasejovice.  Jedná se o zbylou část rekonstruované budovy základní školy  ve výši splaceného úvěru v částce 5 milionů korun.

IV.   souhlasí
9/2010     s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce na zřízení věcného břemene za účelem uložení zemního kabelu a vzdušného vedení v k.ú. Kladrubce na parc.č. 738/9  a na parc.č. 757/2.

V.   nesouhlasí
10/2010     s plánovaným zrušením pracoviště Nepomuk Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj

VI.  pověřuje
11/2010    radu města prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v paragrafu v rámci  měsíčních  rozpočtových změn

12/2010    starostku města prováděním rozpočtových změn v rámci projektu základní školy „Poznáváme svůj kraj“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

VII.   bere na vědomí
13/2010     Informativní zprávu  o činnosti Rady města  za období od  9.11. 2010-13.12. 2010

14/2010     Změny v rozpočtu č. 9,10,11/2010 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města

15/2010     Zprávu finančního výboru

V Kasejovicích dne 13.12. 2010

starostka města:          Ing. Marie ČÁPOVÁ 

ověřovatele zápisu:     Karel SUDA, MUDr. Hana ČERNOCHOVÁ

Vyvěšeno na úřední desku: 13.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.12.2010