Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 25. listopadu 2004 na radnici v Kasejovicích .

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 46/2004 změny v rozpočtu obce Kasejovice, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 47/2004 přijetí dotací dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • 48/2004 pravidla rozpočtového provizoria hospodaření Obce Kasejovice pro 2005 tj. že budou propláceny pouze nejnutnější výdaje k zabezpečení provozu obce.
 • 49/2004 úroky z úvěru od České spořitelny nebudou vstupovat do ceny investic.
 • 50/2004 prodej plynárenského zařízení – středotlakých plynovodů v obci Kasejovice Západočeské plynárenské a. s. se sídlem v Plzni, E. Beneše 2439/70-2438/72.
 • 51/2004 kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení – středotlakých plynovodů v obci Kasejovice Západočeské plynárenské a. s. se sídlem v Plzni, E. Beneše 2439/70-2438/72 i s tou možností, že kupní cena bude uhrazena již v tomto roce.
 • 52/2004 Souborné stanovisko a Stanovisko KÚ Plzeňského kraje k návrhu zadání změny č. 2 ÚP obce Kasejovice.
 • 53/2004 obecně závaznou vyhlášku obce „Požární řád obce Kasejovice“.
 • 54/2004 odprodej části pozemku č. parc. 1161/5 v k. ú. Kasejovice /před domem č. p. 240 (***) za cenu 40 Kč za 1 m 2 s tím, že veškeré poplatky spojené převodem pozemku uhradí kupující.
 • 55/2004 záměr odprodej bývalé autobusové garáže v Kladrubcích na st. parc. 72 /dnes sklad/.
 • 56/2004 záměr směny pozemků v k. ú. Kasejovice – parc. č. 116/3, část pozemku 115/2 a st. p. 164/2 se stavbou – stodolou, které jsou majetkem obce Kasejovice s pozemkem 115/1, který je majetkem Českého svazu chovatelů Kasejovice s tím, že ze strany svazu je potřebné doložit písemný souhlas se směnou.

Bere na vědomí :

 • 57/2004 informativní zprávu o činnosti Rada obce Kasejovice za období od 24. 9. 2004 do 19. 11. 2004.
 • 58/2004 informativní zprávu o činnosti finančního výboru.
 • 59/2004 zprávu o hospodaření obce k 31. 10. 2004.
 • 60/2004 informace starostky o událostech v obci od posledního zasedání zastupitelstva:
  • Rekonstrukce a přístavba školy
  • Rekonstrukce komunikace I/20 + veřejné osvětlení + elektr. síť
  • Zhotovení střechy budovy mateřské školy

Ukládá:

 • 61/2004 starostce obce zadat (***) zpracování návrhu 2. změny územního plánu obce Kasejovice.

Vyvěšeno na úřední desku: 28.11.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2004