Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 25. srpna 2010 v Kulturně-společenském a vzdělávacím centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

244/2010 -návrh komplexní pozemkové úpravy (nové uspořádání pozemků) v k. ú. Polánka u Kasejovic

245/2010 - změny č. 8 v rozpočtu města Kasejovice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

246/2010 -odkoupení části pozemku za cenu 40 Kč/1m2 – pozemek ve zjednodušené evidenci 1170/díl 1 v k. ú. Kasejovice dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou usnesení

Bere na vědomí:

247/2010 - informativní zprávu o činnosti rady města za období od 15.6. 2010 do 25.8. 2010

248/2010 - zprávu finančního a kontrolního výboru

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 25.srpna 2010
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu:  Václav JAKUBČÍK
ověřovatel zápisu: stanislav CHÁRA

Vyvěšeno na úřední desku: 25.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.09.2010