Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8.6. 2011 v Kulturním zařízení v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

Schvaluje:
34/2011  - závěrečný účet města Kasejovice za rok 2010, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města – bez výhrad. Součástí je též finanční hospodaření  příspěvkových organizací – Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice. Vše je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

35/2011  - inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12. 2010 

36/2011  - změny č. 7/2011 v rozpočtu Města Kasejovice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

37/2011  - Jednací řád finančního a kontrolního výboru

38/2011  - umístění rodinného domu v k. ú. Kladrubce Rudolfa Ostříže v těsném sousedství zastavěného území v souladu se zněním § 188 a) zákona č. 183/2006 Sb.

39/2011  - odprodej části pozemku parc. č. 1604/18 dle vyznačení na katastrální mapě (cca 120 m2) v k. ú. Kasejovice za cenu 40 Kč/m2 paní Sabině Reicheltové, bytem Kasejovice

40/2011  - odprodej části pozemku parc. č. 536/1 o výměře 18 m2 v k. ú. Chloumek (dle GP 86-03/2011 parc. č. 536/16) za cenu 30 Kč/m2 manželům Pivoňkovým, bytem Plzeň  

41/2011  - odprodej části pozemku parc. č. 1335/1 v k. ú. Újezd u Kasejovic (dle GP č. 79- 02/2011 nový pozemek st. p. č. 125) o výměře 18 m2 za cenu 30 Kč/m2 manželům Loulovým, bytem Újezd u Kasejovic 

42/2011  - bezúplatný převod pozemku parc. č. 1346 o výměře 1734 m2, ostatní plocha, silnice v k. ú. Újezd u Kasejovic, který je ve vlastnictví České republiky, správě ÚZSVM do vlastnictví Města Kasejovice  

43/2011   - darování pozemků v k. ú. Kasejovice – parc. č. 511/5, 511/6, 515/6, st. p. 530 a dle nového geometrického plánu č. 525-32/2011 – pozemky parc. č. 510/1 a 515/7, které jsou ve vlastnictví TJ Sokol Kasejovice do vlastnictví Města Kasejovice s těmito podmínkami, které budou specifikovány ve Smlouvě o smlouvě budoucí o darování pozemků mezi TJ Sokol Kasejovice a Městem Kasejovice.

  1. Pozemky budou na město převedeny darovací smlouvou následně po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu dle projektové dokumentace schválené dle st. povolení č. j. 426/2009/výst. ze dne 17.6. 2009.
    Práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení č. j. 426/2009/výst.    přejdou před zahájením stavby na Město Kasejovice jako stavebníka stavby a tím se stane Město Kasejovice vlastníkem této nové stavby. Veškeré změny stavby před dokončením budou projednány Městem Kasejovice jako stavebníkem s příslušnými orgány.
  2. Pokud dojde ke změně stavby, bude toto zajišťovat Město Kasejovice.
  3. Nově vzniklý stavební pozemek pod výše uvedenou novostavbou šaten a fotbalové tribuny bude po zaměření též převeden na Město Kasejovice.
  4. TJ Sokol Kasejovice se ve smlouvě zaváže, že do 2 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu na výše vedenou stavbu, podá návrh na vklad do katastru nemovitostí na darování všech výše uvedených pozemků.
  5. Darovací daň z pozemků uhradí Město Kasejovice.
  6. Město Kasejovice po vydání kolaudačního souhlasu se zavazuje, že do 1 měsíce uzavře s TJ Sokol Kasejovice Smlouvu o výpůjčce nové stavby  šaten a fotbalové tribuny včetně přilehlých pozemků do 31.3.2030.

Zastupitelstvo města Kasejovice tímto pověřuje Radu města Kasejovice k souhlasu  Smlouvy o smlouvě budoucí o darování pozemků s výše uvedenými  podmínkami.

 II.  b e r e   n a   v ě d o m í

44/2011  - informativní zpráva o činnosti Rady města Kasejovice za období od 11.3.2011- 7.6.2011

45/2011  - změny v rozpočtu č. 4,5,6/2011 schválené Radou města Kasejovice dle pověření zastupitelstva města ze dne 13.12.2010

46/2011  - zprávu finančního výboru a kontrolního výboru

47/2011  - informace starostky města o zapojení Kasejovic do soutěže Vesnice roku 2011, získání dotace na ozdravný řez stromů a vodovod v Chloumku a zprávu
koordinátora o možnosti zapojení občanů do projektu z ESF „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví-místní partnerství zaměřených na
prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

V Kasejovicích dne 8.6. 2011

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ  

ověřovatele zápisu: Jiří SLAVÍČEK, MUDr. Hana ČERNOCHOVÁ

Vyvěšeno na úřední desku: 08.06.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.06.2011