Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 14/2013 konaného dne 12. prosince 2013 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 170/2013 - změnu v rozpočtu města č.16, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
 • 171/2013 - rozpočet města Kasejovice na rok 2013 s příjmy 20 641,9 tis. Kč a s výdaji 20 641,9 tis.Kč jako vyrovnaný. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 172/2013 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2014
 • 173/2013 - prodej pozemku v k.ú. Chloumek část pozemku parc.č. 920/1 o výměře 189 m2; (dle geometrického plánu č. 119-181/2013 pozemek parc.č. 920/15) paní Mileně Růtové, bytem Chloumek za cenu 30,- Kč /1 m2 za podmínky, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 174/2013 - prodej části pozemku v k.ú. Řesanice - parc.č. 103/1 (PK) dle vyznačení na katastrální mapě paní Věře Muchové, bytem Blatná a Mileně Jandošové, bytem Plzeň za cenu 30,-Kč /1 m2 za podmínky, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.
 • 175/2013 - prodej části pozemku v k.ú. Řesanice - část pozemku parc.č.104/2 (PK) o výměře 83 m2 (dle GP č.103-145/2013 – nové parc.č. 104/4) – panu Vladimíru Šírkovi za cenu 30,-Kč /1 m2 se zřízením věcného břemene chůze a průjezdu na pozemek 104/4 – přes pozemek 104/2 (PK) ve vlastnictví města Kasejovice pro vlastníky domu č.31 a za těchto podmínek:
  • zřízení věcného břemene chůze a průjezdu pro vlastníky domu č.p. 29 přes pozemek parc.č. 1212/36 k pozemku parc.č. 104/1 (PK) ve vlastnictví Fialy Karla
  • poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 176/2013 - smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti-pozemku parc.č. 1665/2 v k.ú. Kasejovice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2 mezi Českou republikou – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kasejovice

II. s o u h l a s í

 • 177/2013 - s odkoupením pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č. 1547/12 o výměře 322 m2 od Židovské obce Plzeň za cenu 40,-Kč /1 m2 s akceptací podmínky ze strany Židovské obce Plzeň a to se zřízením předkupního práva jako práva věcného ve prospěch prodávajícího. Předkupní právo bude zřízeno jako právo věcné, a to na dobu neurčitou. V případě, že bude ze strany města Kasejovice učiněna Židovské obci Plzeň výzva na využití předkupního práva, bude prodej dotčeného pozemku projednán v orgánech Židovské obce Plzeň. Lhůta pro využití předkupního práva židovskou obcí Plzeň je do 6 měsíců od doručení nabídky.
  Předkupní právo bude Židovské obci Plzeň svědčit vždy v případě, kdy město Kasejovice bude hodlat předmětnou nemovitost převést na libovolnou třetí osobu, a to bez ohledu na právní formu takového převodu (tzn., že předkupní právo se uplatní i pro případ daru, nepeněžního vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti, dražby apod.)
  Dále město Kasejovice bude povinno v rámci předkupního práva nabídnout Židovské obci Plzeň uvedenou nemovitost za kupní cenu 1,- Kč (slovy: jednakorunačeská) tzn., že v případě využití předkupního práva k uvedené nemovitosti uhradí Židovská obec Plzeň Městu Kasejovice částku ve výši 1,-Kč.

III. p o v ě ř u j e

 • 178/2013 - radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v oddílech-paragrafech v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu města je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku.
 • 179/2013 - radu města k rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města z Programu neziskových organizací podle jeho pravidel

V Kasejovicích dne 12. prosince 2013

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Bc. Václav JAKUBČÍK, Josef ŠIMÁNĚ

Vyvěšeno na úřední desku: 30.12.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.01.2014