Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 17/2014 konaného dne 26.6. 2014 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 189/2014 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2013.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 3 860 401,69 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2013.

II. s c h v a l u j e

 • 190/2014- změny v rozpočtu č.8/2014, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení

III. s o u h l a s í

 • 191/2014 - s odkoupením objektu - stodoly (včetně přistavěné kolny a venkovních úprav) na st.parc. 460 a budovy (objekt bývalého špýcharu včetně venkovních úprav) na st.p. 444 v Kasejovicích za cenu 600 tis. Kč a poplatků spojených s převodem nemovitostí
 • 192/2014 – s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o na období 2014-2020 na svém správním území

IV. s t a n o v u j e

 • 193/2014 - dle § 68 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. počet členů zastupitelstva – 15 členů pro nastávající volební období Zastupitelstva města Kasejovice

V Kasejovicích 26.6.2014

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Josef PĚČEK, Josef HULAČ

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2014