Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.5.2012 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I.   s c h v a l u j e

85/2012 - plán společných zařízení v k. ú. Chloumek u Kasejovic v rámci komplexní pozemkové úpravy včetně změny katastrální hranice a plán společných zařízení v k. ú. Řesanice v rámci komplexní pozemkové úpravy

86/2012 - pasport místních komunikací Města Kasejovice včetně spádových obcí

II.  s o u h l a s í

87/2012   - s harmonogramem a tématy seminářů v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – Kasejovice roku 2020“

88/2012   - s podáním žádosti o dotaci na výstavbu sběrného dvora  do Operačního programu Životního prostředí

III.   p o v ě ř u j e

89/2012   - starostku města  prováděním rozpočtových změn v rámci projektu základní školy „EU-peníze školám“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

III.   b e r e   n a   v ě d o m í

90/2012   - informativní zprávu  o činnosti Rady města Kasejovice za období od  9.3. 2012 – 16.5. 2012

91/2012   - změny v rozpočtu města č. 4 a č. 5/2012  schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2011

92/2012   - informaci o návrhu cen za pronájem a prodej pozemků v majetku města, které byly projednané radou města

93/2012   - žádosti občanů o prodeje pozemků, které budou předmětem dalšího jednání zastupitelstva města

94/2012   - zprávu o přípravě Vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

95/2012   - zprávu o přípravě zadání územního plánu města

96/2012   - plánované stavební akce – Oprava rybníků v Újezdě u Kasejovic a komunikace v Řesanicích 

97/2012   - zprávu o výstavbě kabin a sociálního zařízení na hřišti TJ Sokol Kasejovice

98/2012   - zprávu o podání žádosti o dotaci z Programu LEADER (MAS Pošumaví) na akci „Rozšíření areálu zdraví, sportu a volnočasových aktivit“, která spočívá  v rozšíření fotbalového hřiště, doplnění oplocení, zřízení dětského hřiště a umístění solárního ohřevu vody

V Kasejovicích dne 16.5. 2012

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: MUDr. Hana ČERNOCHOVÁ, Pavel CHÁRA

Vyvěšeno na úřední desku: 16.05.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.06.2012