USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 1. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. listopadu 2010 na radnici v Kasejovicích

RM 1/2010  Rada města Kasejovice  schválila předložený program

RM 2/2010  Rada města Kasejovice  schválila Jednací řád rady města s platností od 29.11.2010.

RM 3/2010  Rada města Kasejovice  schválila zřídit podpisový vzor Ing. Marie Čápové, MVDr. Václava Červeného a Dany Chaloupkové pro jednání s bankami za Město Kasejovice.

RM 4/2010  Rada města Kasejovice  schválila složení inventarizační komise pro zajištění inventarizace hospodářských prostředků k 31.12. 2010. Složení inventarizační komise je nedílnou součástí usnesení.

RM 5/2010  Rada města Kasejovice schválila změny v rozpočtu města č. 11/2010. Změny rozpočtu města č. 11/2010 jsou nedílnou součástí usnesení.

RM 6/2010  Rada města Kasejovice projednala rozpočet Města Kasejovice na rok 2011 a doporučuje  zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Kasejovice na rok 2011. Rozpočet Města Kasejovice na rok 2011 je  nedílnou součástí usnesení.

RM 7/2010  Rada města Kasejovice projednala rozpočtový výhled na r. 2011-14 a doporučuje zastupitelstvu města schválit  rozpočtový výhled na r. 2011-2014. Rozpočtový výhled na r. 2011-2014 je nedílnou součástí usnesení.

RM 8/2010 Rada města Kasejovice schválila Smlouvu o partnerství na projekt „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol  v Pošumaví-místních partnerství zaměřených na  prosazování rovných příležitostí žen a mužů“.

RM 9/2010  Rada města Kasejovice schválila Kritéria odměňování ředitelů Základní a Mateřské školy Kasejovice.

RM10/2010 Rada města Kasejovice schválila odměnu za výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2009/2010 řediteli  Základní školy Kasejovice a ředitelce Mateřské školy Kasejovice.

RM11/2010 Rada města Kasejovice schválila  Základní škole Kasejovice nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a to vybavení dvou učeben nábytkem do výše 100 000 Kč.

RM12/2010 Rada města Kasejovice schválila Mateřské škole Kasejovice nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a to vybavení dvou učeben nábytkem do výše 60 000Kč.

RM13/2010 Rada města Kasejovice schválila datum konání zastupitelstva města 13.12. 2010 od 18.00 h a program zasedání:

  • Jednací řád zastupitelstva města
  • Rozpočet města na rok 2011 a pověření rady města prováděním změn ve výdajích a pověření starostky schválit změnu v rozpočtu města v rámci projektu Základní školy Kasejovice „Poznávej svůj kraj“
  • Koupě pozemků v k. ú. Kasejovice
  • Předání majetku Základní škole Kasejovice  
  • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Kladrubce – ČEZ distribuce

RM14/2010 Rada města Kasejovice schválila prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu  pozemku parc. č. 219/6 o výměře 2 370 m2 v k. ú. Kasejovice Marii Sudové, bytem Kasejovice 113 do 31.12. 2014. 

RM15/2010 Rada města Kasejovice schválila prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu 1 ks nádrže na kapalný plyn propan a propan butan o jednotlivém obsahu 4,8 m3 se zpětnou platností od 2.2. 2010  a dobu určitou do 1.2. 2014.  

RM16/2010 Rada města Kasejovice schválila Dodatek č. 40 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město   

RM17/2010 Rada města Kasejovice projednala situaci ohledně dořešení vlastníka pozemku parc. č. 1336/14.    

RM18/2010 Rada města Kasejovice vzala na vědomí žádost o změnu územního plánu a odprodej pozemku č. parc. 220/1 v k. ú. Kasejovice.     

RM19/2010 Rada města Kasejovice projednala žádost o povolení stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1157/2 v k. ú. Kasejovice.     

RM20/2010 Rada města Kasejovice schválila odpis publikací nenalezených, poškozených nebo zastaralých z Obecní knihovny Kasejovice viz soupis.     

RM21/2010 Rada města Kasejovice schválila finanční příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací ve výši 11 000 Kč Klubu otevřených dveří.      

V Kasejovicích dne 29. listopadu 2010

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ,  člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2010