USNESENÍ z 13. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. listopadu 2011 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

RM/174/2011 - změny v rozpočtu města č. 14/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

RM/175/2011 - odměny ředitelce Mateřské školy Kasejovice a řediteli Základní školy Kasejovice za výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2010/2011

RM/176/2011 - inventarizační komise pro inventarizace majetku k 31.12. 2011 v Základní škole Kasejovice a Mateřské škole Kasejovice

RM/177/2011 - žádost Základní školy Kasejovice o odpis nevymahatelné pohledávky u firmy UNICOS, NJK Unicos, spol. s. r. o. Klatovy ve výši 1 153,28 Kč

RM/178/2011 - dodavatele zimní údržby: J. Balog, Přebudov; VHD Hradiště; V. Šolle, Kasejovice

RM/179/2011 - dodavatelem zpracování územního plánu Města Kasejovice Ing. arch. Pavla Valtra, Urbioprojekt Plzeň

RM/180/2011 - datum konání Zastupitelstva města Kasejovice 8.12. 2011 a program jednání

RM/181/2011 - Mandátní smlouvu mezi Městem Kasejovice a Alenou Vochovou – projektování, Předenice na zajištění výkonu stavebního dozoru na stavbě „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten na hřišti TJ Sokol Kasejovice“

RM/182/2011 - žádost p. Paluchové o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p.11 v Řesanicích

RM/183/2011 - znění textu nájemní smlouvy k bytům v č. p. 311, č. p. 251, č. p. 360 v Kasejovicích a č. p. 11 v Řesanicích a v č. p. 49 Kladrubcích

RM/184/2011 - vyřazení a přeřazení majetku města, jehož soupis je nedílnou součástí usnesení

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:

RM/185/2011 - návrh rozpočtu na rok 2012

SOUHLASÍ:

RM/186/2011 - s přijetím finančních darů v celkové výši 19 500 Kč Základní školou Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

RM/187/2011 - nabídku firmy Čevit Gummitechnik na zimní údržbu chodníků v Kasejovicích

Kasejovicích dne 28. listopadu 2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.12.2011