USNESENÍ z 19. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 19. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.5.2012 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/249/2012 - změny v rozpočtu města za květen 2012, které jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/250/2012 - žádost skautského oddílu Šíp Plzeň o povolení letního tábora v Přebudově v termínu 30.6. – 14.7.2012 a sběru palivového dříví
 • RM/251/2012 - vyhlášení záměru pronájmu zubní ordinace ve zdravotním středisku v Kasejovicích
 • RM/252/2012 - vyhlášení záměru prodeje pozemků:
  • část pozemku parc. č. 931 v k.ú. Chloumek u Kasejovic (cca 100 m2)
  • parc č. 920/4 v k.ú. Chloumek u Kasejovic – zahrádka (10 m2)
  • část pozemku parc. č. 938/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic (opěrná zeď)
  • stavební parcela č. 40/2 (245 m2) v k.ú. Chloumek u Kasejovic (část domu č.p. 37)
  • parc. č. 659/2 (131 m2)
  • část parc. č. 920/5 – zaplocený pozemek u domu (cca 40 m2)
  • pozemek parc. č. 13/3 (60 m2) v k.ú. Řesanice
  • část pozemku č. 1212/1 (dvůr u čp. 31) v k.ú. Řesanice v rozsahu současného užívání
  • část pozemku parc. č. 1166/9 v k.ú. Kasejovice
  • část pozemku č. 645/1 PK v k.ú. Polánka u Kasejovic (cca 7 m2)
 • RM/253/2012 - Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti pozemkové parcely č. 498/2 v k.ú. Kasejovice uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň a Městem Kasejovice
 • RM/254/2012 - odměny řediteli Základní školy Kasejovice a ředitelce Mateřské školy Kasejovice za za výsledky hospodaření za rok 2011
 • RM/255/2012 - termín a program příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice (28.6.2012)
 • RM/256/2012 - finanční odměnu žákům Základní školy Kasejovice za úspěšnou reprezentaci školy a města ve školním roce 2011/2012 na základě návrhu ředitele školy
 • RM/257/2012 - návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření města Kasejovice s nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem na rok 2013

PROJEDNALA:

 • RM/258/2012 - žádost o odprodej a směnu pozemků s tím, že v této věci budou probíhat další jednání:
  • parc. č. 660/2 (303 m2), parc. č. 797 (212 m2) a části pozemků parc. č. 797/1 a parc. č. 664/1, k.ú. Chloumek u Kasejovic
  • část pozemku parc. č. 659/1 (do 350 m2) v k.ú. Chloumek u Kasejovic
  • část pozemku parc. č. 659/1 (cca 400 m2) v k.ú. Chloumek u Kasejovic
  • směna pozemků: parc. č. 1742 – pod vrtem (400 m2) a parc. č. 1742 (1.332 m2) ve vlastnictví M. Kašparové za část pozemku parc. č. 479/33 (cca 1.400 m2) ve vlastnictví města Kasejovice
 • RM/259/2012 - žádost Mysliveckého sdružení Čihadlo o odprodej rybníka „Malý Žabokrk“ - parc. č. 957 (3.176 m2), parc. č. 958 (233 m2) v k.ú. Polánka u Kasejovic a pozemků parc. č. 1718 (256 m2) a parc. č. 1719 (134 m2) v k.ú. Kasejovice s tím, že se sdružením bude dále jednáno o možnosti pronájmu za cenu 1.000,- Kč/ha ročně. V nájemní smlouvě bude stanovena podmínka kácení dřevin v rámci údržby na základě předchozího oznámení pronajímateli.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/260/2012 - Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2011 a Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2011
 • RM/261/2012 - oznámení o provozu mateřské školy a školní družiny o letních prázdninách

POVĚŘUJE:

 • RM/262/2012 - paní starostku k jednání s firmou Protetik Dent, s.r.o. Plzeň o odkoupení movitého zařízení zubní ordinace v Kasejovicích a k jednání se zubní lékařkou MUDr. Písařovou o pronájmu zubní ordinace v Kasejovicích

V Kasejovicích 30.5.2012

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 05.06.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.06.2012