USNESENÍ z 24. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 24. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. srpna 2012 na radnici v Kasejovicích.

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/302/2012 - změny v rozpočtu města č. 9/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/303/2012 - finanční příspěvek Milanu Šmídovi, Podhůří ve výši 3 000 Kč na zajištění nohejbalového turnaje 22. ročník „Memoriál Josefa Smrčky“ v Podhůří
 • RM/304/2012 - finanční příspěvek Českému svazu chovatelů Kasejovice ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci výstavního areálu místní organizace
 • RM/305/2012 - záměr odprodeje bytu č. 3 v domě č. p. 360 v Kasejovicích
 • RM/306/2012 - záměr směny pozemků č. 1741 a 1742 v k. ú. Kasejovice (celkem 1732m2) ve vlastnictví paní Marcely Kašparové za pozemky část parc. č. 479/16 v k. ú. Kasejovice (cca 1000m2) ve vlastnictví města
 • RM/307/2012 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 PK o výměře cca 7m2 (dle vyznačení v katastrální mapě) za cenu dohodou do 31.10. 2012 s tím, že přijatý pronájem bude příjmem SDH Polánka
 • RM/308/2012 - přidělení bytu v DPS Kasejovice paní Marii Škudrnové, bytem Kasejovice v případě volného místa v DPS
 • RM/309/2012 - výpověď z pronájmu zemědělských pozemků Zemědělskému družstvu Oselce, panu Josefu Vocelkovi, Aghrochovu Kasejovice-Smolivec k 30.9. 2012
 • RM/310/2012 - datum jednání zastupitelstva města 27.9. 2012 od 18.00 h a program jednání

POVĚŘUJE:

 • RM/311/2012 - starostku města zajistit za účelem stanovení ceny v bytu č. 3 v domě č. p. 360 v Kasejovicích znalecký posudek
 • RM/312/2012 - starostku města jednat ve věci obsazení volného bytu v DPS Kasejovice s manželi Liehmann
 • RM/313/2012 - starostku města jednáním s panem Čonkou ve věci pronájmu pozemku parc. č. 505/57 o výměře 586 m2 a parc. č. 505/61 o výměře 40 m2 a to za stejných podmínek jako měl s Pozemkovým fondem ČR

SOUHLASÍ:

 • RM/314/2012 - nabídnout Mysliveckému sdružení Čihadlo výpůjčku rybníku Malý Žabokrk, přilehlého břehu a budovy města č. p. 10 v Polánce za pravidelnou údržbu majetku
 • RM/315/2012 - opět vyzvat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ohledně zajištění stálého lékaře do zubní ordinace v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/316/2012 - zpracování dopravního řešení ulice u Šumavanu

PROHLAŠUJE:

 • RM/317/2012 - historické křížky a kapličky v majetku města Kasejovice za kulturní dědictví venkova a vydává závazné stanovisko k jejich obnově

Kasejovicích dne 29.srpna 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.09.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.09.2012