USNESENÍ z 30. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 30. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25. února 2013 na radnici v Kasejovicích.

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/386/2013 - program 30. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/387/2013 - odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2013 a předložený návrh čerpání příspěvku na provoz v roce 2013 Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice
 • RM/388/2013 - vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 5 326 Kč v Základní škole Kasejovice
 • RM/389/2013 - opravu věže herního prvku na zahradě Mateřské školy Kasejovice ve výši 23 000 Kč
 • RM/390/2013 - hospodaření Mateřské a Základní školy Kasejovice za rok 2012, inventarizaci majetku k 31.12. 2012, dokladovou inventarizaci za rok 2012, inventarizaci pokladní hotovosti, cenin a zásob k 31.12. 2012 a hospodaření s fondy za rok 2012
 • RM/391/2013 - rozdělení zisku za rok 2012 v Mateřské škole Kasejovice 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu a v Základní škole Kasejovice 100 % do rezervního fondu
 • RM/392/2013 - Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištěn dopravní obslužnosti
 • RM/393/2013 - Dodatek č. 53,54, 55, 56, 57, 58 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Město Kasejovice firmou Rumpol-P, s.r. o.
 • RM/394/2013 - žádost pana J. Marka bytem Mladý Smolivec a pan Václava Šlehůbra, bytem Lnáře o přidělení bytu v DPS Kasejovice s tím, že samotná realizace proběhne nejdříve 1.9. 2012
 • RM/395/2013 - finanční příspěvek Českému svazu chovatelů ve výši 50 000 Kč na opravu sociálního zařízení v areálu místní organizace
 • RM/396/2013 - finanční příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací Českému červenému kříži ve výši 5 000 Kč na uspořádání maškarního bálu pro děti a veřejně prospěšnou činnost organizace
 • RM/397/2013 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 645/1 v k. ú. Polánka o výměře 3m2
 • RM/398/2013 - datum konání zastupitelstva města dne 12.3. 2013 od 18.00 h v Kasejovicích a program jednání
 • RM/399/2013 - Instrukce k provedení zákona o svobodném přístupu k informacím a Směrnice pro vyřizování stížností a petic

SOUHLASÍ:

 • RM/400/2013 - s přijetím daru v podobě řeziva určeného k výrobě laviček v hodnotě 1 500 Kč Základní školou Kasejovice
 • RM/401/2013 - s pronájmem pozemku parc. č. 1153/2 v k. ú. Kasejovice s uvedením podmínek do smlouvy, které umožní realizaci drobné stavby bez pevných základů ze strany nájemce a půlroční výpověď smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/402/2013 - výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • RM/403/2013 - žádost Základní školy Kasejovice o finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč na vybavení učeben interaktivními tabulemi a zakoupení nové kopírky a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit
 • RM/404/2013 - cenu vodného a stočného v roce 2013 dle předložené kalkulace KaV Starý Plzenec
 • RM/405/2013 - nezaplacené poplatky od občanů za svoz komunálního odpadu za rok 2012

POVĚŘUJE:

 • RM/406/2013 - starostku města jednat ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 505/4 v k. ú. Kasejovice
 • RM/407/2013 - starostku města jednáním s a. s. ČEZ ve věci cenové nabídky na úpravu veřejného osvětlení v Kasejovicích
 • RM/408/2013 - starostku města oslovením třech nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu a předložením cenových nabídek těchto dodavatelů

STANOVUJE:

 • RM/409/2013 - termín paní K. Liehmann pro nastěhování manželů Červenkových do DPS Kasejovice do 30.8. 2013

Kasejovicích dne 25. února 2013

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 05.03.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.03.2013