USNESENÍ z 51. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 51. schůze Rady města Kasejovice konané dne 8. března 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 509/2010 výsledek hospodaření v Základní škole Kasejovice zisk ve výši 3 414,43 Kč a v Mateřské škole Kasejovice zisk ve výši 6 508,17 Kč
 • 510/2010 inventarizace majetku k 31.12. 2009 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
 • 511/2010 hospodaření s fondy za rok 2009 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
 • 512/2010 záměr pronájmu pozemků: v k. ú. Kasejovice PK 595 324 m2, 596 1360 m2, 597 2 302 m2, 607 259 m2 a v k. ú. Újezd: KN 323/1 5 119 m2, PK 323/2 288 m2
 • 513/2010 záměr výpůjčky fotbalového hřiště parc. č. 511/1 ostatní plocha o výměře 6 902m2 v k. ú. Kasejovice
 • 514/2010 datum jednání zastupitelstva města 16.3. 2010 a program jednání:
  • Změny v rozpočtu města
  • Odprodej pozemků:
   • 1 m2 Milan Hrachovec – záměr schválen na minulé schůzi zastupitelstva
   • Šampalíkovi v k. ú. Polánka – směna pozemků
   • Zahaysky v k. ú. Polánka parc. č. 49/2 o výměře 22 m2 a část parc. č. 49/1
   • Buriánková v k. ú. Řesanice parc. č. PK 104/2 o výměře 201 m2
   • přísedící u Okresního soudu PJ – návrh Jindřiška Šmídová jako v letech předešlých

Bere na vědomí:

 • 515/2010 výroční zpráva o hospodaření Základní a Mateřské školy Kasejovice za r. 2009
 • 516/2010 vyjádření Ministerstva vnitra ČR ke stížnosti fi Vatec s. r. o. na starostku města
 • 517/2010 žádost Ministerstva vnitra ČR o doložení podkladů ke stížnosti fi EGF spol. s. r. o. na starostku města

Nesouhlasí:

 • 518/2010 s tím, aby byl záměr výstavby větrných elektráren v k. ú. Kasejovice projednáván zastupitelstvem města s odůvodněním, že výstavba je v rozporu s územním plánem

V Kasejovicích dne 08.03.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.03.2010