USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. prosince 2011 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

RM/188/2011 - změny v rozpočtu města č. 15/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

RM/189/2011 - žádost pana Jana Vejpustka, bytem Kasejovice o přidělení bytu v DPS Kasejovice

RM/190/2011 - Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán Města Kasejovice, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

OCEŇUJE:

RM/191/2011 - majetek města a to hřbitovní zeď v Kasejovicích cenou 50 000 Kč a hřbitovní zeď v Řesanicích cenou 7 000 Kč

SOUHLASÍ:

RM/192/2011 - s tím, že vybavení kapliček není majetek, který je z hlediska ceny potřeba evidovat

RM/193/2011 - s konáním akce Vyhlášení výsledků 38. ročníku literární soutěže Trapsavec na pozemku města parc. č. 75/1 v k. ú. Přebudov

RM/194/2011 - s přijetím finančního daru ve výši 5 000 Kč Mateřskou školou Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

RM/195/2011 - náklady pro výpočet ceny vodného a stočného – 2011

RM/196/2011 - výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2012

NAVRHUJE:

RM/197/2011 - požádat Obec židovskou Plzeň o případnou finanční spoluúčast při opravách zdi židovského hřbitova v Kasejovicích

V Kasejovicích dne 28. prosince 2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 06.01.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.01.2012