USNESENÍ ze 7. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 7. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25. května 2011 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

RM/105/2011  - program 7. jednání Rady města Kasejovice

RM/106/2011  - změny v rozpočtu města č. 6/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

RM/107/2011  - termín schůze zastupitelstva města dne 8.6. 2001 od 20.00 h v Kladrubcích a program jednání

RM/108/2011  -  výpůjčku části pozemku parc. č. 1699 a parc. č. 125/2 v k. ú. Kasejovice Marcele Vágnerové, Kasejovice 315

RM/109/2011  -  záměr výpůjčky části parc. č. 1604/6 v k. ú. Kasejovice

RM/110/2011  -  prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 11 v Řesanicích s panem Milanem Kopřivou a Karlem Pohankou.

RM/111/2011  -  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Kasejovice a Lenkou Kurcovou

RM/112/2011  -  dodavatelem stavby „Rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – I. etapa – oprava střešní krytiny“ firmu Boris Kapr, Zednictví,  Na Blýskavkách 1412, 388 01  Blatná

RM/113/2011  - projektantem a zpracovatelem žádosti na výstavbu sběrného dvora Alenu Vochovou, Přednice

RM/114/2011  - poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu chovatelů Kasejovice ve výši 10 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací

RM/115/2011  - navýšení kapacity Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace z 50 dětí na 56 dětí 

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:

RM/116/2011  - Závěrečný účet města za rok 2010 vč. zprávy o výsledku hospodaření a inventarizaci majetku města

SOUHLASÍ:

RM/117/2011  -  se zněním smlouvy o přezkoumání hospodaření města za rok 2011  auditorem Ing. Janem Nozarem

RM/118/2011  -  s realizací stavby kabin a sociálního zařízení Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice Městem Kasejovice za podmínky, že pozemky i stavba budou v majetku města

POVĚŘUJE:

RM/119/2011  - starostku města jednáním s JSDH Kasejovice ve věci výběru vhodného kupujícího Škody 1203 do termínu, který určí 

VZALA NA VĚDOMÍ:

RM/120/2011  - zprávu o přijetí nezaměstnaných občanů na veřejně prospěšné práce

RM/121/2011  - zprávu o změně a omezení provozní doby pobočky České spořitelny v Kasejovicích

V Kasejovicích 25.5.2011

MVDr. Václav Červený, místostarosta                 
Bc. Václav Jakubčík, člen rady                           
Václav Kalbáč, člen rady
Eva Chárová, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.05.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.06.2011