Oznámení veřejnosti (archiv dokumentů)

Oznámení veřejnosti o zahájení zjišťovacího řízení „Sběr a ekologické zpracování autovraků na p.p.č. 491/1, 487 v k.ú. Kasejovice“.

Plzeňský kraj
Krajský úřad
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI

Zahájení zjišťovacího řízení
„Sběr a ekologické zpracování autovraků na p.p.č. 491/1, 487 v k.ú. Kasejovice“

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. (Environmental Impact Assessment a EIA),
je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 26.11.2007 do 11.12.2007 ve zveřejněné pracovní době.
Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto na stejném místě je možné předat do 17.12.2007 písemné vyjádření.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
Na připomínky, které budou uplatněny pro stanovení této lhůty nebude brán zřetel. Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz), kód záměru PLK1275.

Vyvěšeno: 28.11.2007
Sejmuto:13.12.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 28.11.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.12.2007