Oznámení (archiv dokumentů)

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.

Město Kasejovice
Městský úřad Kasejovice

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Městský úřad Kasejovice v souladu s ustanovení § 93 odst.1  zákona  č.128/2000 Sb.  o obcích /obecní zřízení/ v platném znění,  informuje o konání zasedání  Zastupitelstva Kasejovice, svolaného starostkou města Marií Čápovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: klubovna tělocvičny v Kasejovicích
Doba konání:  : čtvrtek 10. března 2011 od 18,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady města
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Rozpočet města
 5. Obecně závazná vyhláška č.1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Stanovisko k odkoupení, k záměru prodeje, směny nemovitostí a přijetí nemovitosti darováním
  odkoupení:
  • stavby-stodoly na st.p. 401/3 a st.p.401/3 v k.ú. Kasejovice
  • parc.č. 244/2 o výměře 4 112 m2 v k.ú. Kasejovice
  • parc.č. 244/6 o výměře 1 286 m2 v k.ú. Kasejovice1
  • parc.č. 244/7 o výměře 381 m2 v k.ú. Kasejoviced
  • pozemku dle GP č.99290-484-81 – parc. č. 1136 (PK) – díl c). o výměře 209 m2
  přijetí nemovitosti darem:
  • pozemku dle GP č. 99290-484-81 - parc. č. 1139 – díl a). o výměře 112 m2 v k.ú. Kasejovice
  zámer prodeje:
  • části pozemku parc.č. 1604/18 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kasejovice
  • části pozemku parc.č. 536/1 o výměře 138 m2 v k.ú. Chloumek (dle GP 86-03/2011 parc. č. 536/16)
  • pozemky - parc.č. 713 (ost.plocha), 712 (trvalý travní porost), 704 (trvalý travní porost) a 705 (trvalý travní porost) o celkové výměře 2949 m2 v k.ú. Kladrubce
  • části pozemku parc.č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic (dle GP č. 79-02/2011 nový pozemek st.p. č. 125) o výměře 18 m2
  směna nemovitostí:
  • pozemků v k.ú. Kasejovice - pozemek pod vrtem parc. č. 1741 o výměře 400 m2 za část pozemku parc.č.479/16
 7. Odměny členům komise rady pro rozvoj obcí
 8. Žádosti o dotace-podané a souhlas se zpracováním dalších žádostí o dotace
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

V Kasejovicích dne 2.12.2010

Ing. Čápová Marie - starostka města

Vyvěšeno na úřední desku: 02.03.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.03.2011