Oznámenío konání Zastupitelstva (archiv dokumentů)

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice.

Město Kasejovice
Městský úřad Kasejovice

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Městský úřad Kasejovice v souladu s ustanovení § 93 odst.1  zákona  č.128/2000 Sb.  o obcích /obecní zřízení/ v platném znění,  informuje o konání zasedání  Zastupitelstva Kasejovice, svolaného starostkou města Marií Čápovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: klubovna tělocvičny v Kasejovicích
Doba konání: čtvrtek  8. prosince 2011 od 17,00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení, schválení programu
 • Informativní zpráva o činnosti Rady města
 • Zpráva finančního a kontrolního výboru
 • Změny v rozpočtu města
 • Rozpočet města Kasejovice na rok 2012
 • Určení zastupitele pro projednávání územního plánu města
 • Stanovisko – pozemky:
 • k odprodeji pozemku v k.ú. Přebudov č.p.255/4 o výměře 37 m2
 • ke kupní ceně pozemku st.p. 37 v k.ú. Řesanice stanovené Pozemkovým fondem ČR 
 • Stanovisko k bezúplatnému převodu počítače od Ministerstva vnitra ČR
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

V Kasejovicích dne 30.11.2011
Čápová Marie - starostka města          

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.12.2011