Rozhodnutí (archiv dokumentů)

Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100

Doručenkou!

Město Kasejovice
zast.starostkou Ing.Marií Čápovou
Kasejovice 98
335 44 Kasejovice
IČ : 00 25 67 31

Č.j. 744/2010/Výst.
Blažena Chaloupková/ stavebni2@kasejovice.cz
V Kasejovicích 10.12.2010

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1písm.g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: "SBĚRNÝ DVŮR PRO KRÁTKODOBÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADU" na pozemcích parc.č.KN 491/4 a parc.č. KN st.567 v katastrálním území a obci Kasejovice, kterou dne 18.10.2010 podalo
Město Kasejovice zastoupené starostkou Ing.Marií Čápovou, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256731 (dále jen stavebník), a na základě tohoto posouzení

I.vydává podle § 79, 81 a 92 stavebního zákona a § 9 a 10 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č.526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu: "SBĚRNÝ DVŮR PRO KRÁTKODOBÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADU" na pozemcích parc.č.KN 491/4 a parc.č.KN st.567 v katastrálním území a obci Kasejovice

Popis stavby:
Objekty na pozemku:
Obj.č.1 – Ocelový přístřešek - půdorysné rozměry 12 x 5 m, o zastavěné ploše 60 m2.
Obj.č.2a) – Plechový sklad – typová buňka o rozměr. 5 x 2 m, výška 2 m.
Obj.č.2b) – Plechový sklad – typová buňka o rozměr. 5 x 2 m, výška 2 m.
Obj.č.3 – Dřevěný sklad s částí stěny z cihelného zdiva o rozměr. 3,5 x 3,5 m,výška 2,4 m.
Obj.č.4 – Betonový přístřešek – půdorysné rozměry 2 x 2 m.
Obj.č.5 – Betonový přístřešek – půdorysné rozměry 2 x 2 m.
Obj.č.6 – Kontejnery (plast,papír,sklo bílé, sklo barevné).

II. stanoví podmínky pro umístění stavby

 1. Sběrný dvůr je umístěn na pozemcích parc.č parc.č.KN 491/4 a parc.č.KN st.567 v katastrálním území a obci Kasejovice.
 2. Obj.č.1 – Ocelový přístřešek o zastavěné ploše 60 m2 je umístěn na pozemku p.č.KN st.567 a je stávající. Nachází se u severozápadní hrany dvora ve vzdálenosti 1 m od oplocení se sousedním pozemkem parc.č.KN 479/21 a 12 m od severovýchodní hranice s pozemkem dráhy p.č.KN 1613.
 3. Obj.č.2a) – Plechový sklad – typová buňka o rozměr. 5 x 2 m bude umístěna v jihovýchodním rohu areálu ve vzdálenosti cca 4 m od hranice s pozemkem dráhy p.č.KN 1613 – na pozemku parc.č.KN 491/4.
 4. Obj.č.2b) – Plechový sklad – typová buňka o rozměr. 5 x 2 m, bude umístěna u jihovýchodní strany dvora ve vzdálenosti 1 m od oplocení se sousedním pozemkem parc.č.KN 491/1 - na pozemku parc.č.KN 491/4.
 5. Obj.č.3 – Dřevěný sklad s částí stěny z cihelného zdiva o rozměr. 3,5 x 3,5 m,výška 2,4 m bude umístěn ve vzdálenosti 1,5 m od severozápadní hrany oplocení dvora - na pozemku parc.č.KN 491/4.
 6. Obj.č.4 – Betonový přístřešek – půdorysné rozměry 2 x 2 m bude umístěn jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 1 m od dřevěného skladu - na pozemku parc.č.KN 491/4.
 7. Obj.č.5 – Betonový přístřešek – půdorysné rozměry 2 x 2 m bude umístěn ve vzdálenosti cca 3 m od oplocení na jihovýchodní straně dvora - na pozemku parc.č.KN 491/4.
 8. Obj.č.6 – Kontejnery (na plast,papír, sklo bílé, sklo barevné) budou umístěny na jihozápadní hranici sběrného dvora, obestavěné cihelnou nebo bet.stěnou, vně oplocení na pozemku parc.č.KN 491/4 v k.ú.Kasejovice.
 9. Umístění jednotlivých objektů 1-6 je zakresleno v situaci v měř.:1:200 , která je součástí projektové dokumentace, k územnímu řízení, kterou zkontroloval Ing.Antonín Postřihač, CSc. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
 10. Příjezd ke sběrnému dvoru je stávající po pozemcích parc.č.KN 479/20 a KN 491/5 – což je zpevněná účelová komunikace v majetku Města Kasejovice, navazující na silnici III. třídy směr Kasejovice - Hradiště. Vjezdová vrata jsou umístěna na jihozápadní straně na pozemku parc.č.KN 491/4 v k.ú.Kasejovice.

III. stanoví podmínky pro provedení stavby

 1. Obj.č.1 – Ocelový přístřešek – půd.rozměry 12 x 5 m, výška pod vazník v nižší části 2,0 m, ve vyšší 2,30 m. Podlaha betonová se zvýšeným okrajem ve dvou úrovních s rozdílem 300 mm. Zastřešení trubkovými sedlovými vazníky s dřevěnými krokvemi a vlnitým plechem. Přístřešek je ze tří stran opláštěn rovněž vlnitým plechem, podélná strana ze zpevněné plochy je volná. Dešťová voda je okapem svedena na terén. V přístřešku budou umístěny 2 ks kovových kontejnerů – na nebezpečný odpad (zářivky, baterie atd..). Dále zde bude skladován objemový odpad – lednice, starý nábytek, koberce atd.., které budou chráněny před povětrnostními vlivy.
 2. Obj.č.2a) – Plechový sklad – ocelová buňka, vybavená úkapovou vanou, pro skladování nebezpečných odpadů v kapalném stavu. Odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů v malých ocelových sudech , obaly od barev, chemikálií a jiných nebezpečných látek. V tomto objektu ani jinde v areálu nebudou skladovány vyjeté oleje, pneumatiky, ředidla a barvy.V řešeném objektu budou skladovány pouze hořlavé kapaliny III.a IV.třídy nebezpečnosti.
 3. Obj.č.2b) – Plechový sklad – ocelová buňka pro skladování ostatních nebezpečných odpadů t- jako jsou vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky N, Elektrotechnický odpad – TV kategorie N, baterie, akumulátory..
 4. Obj.č.3 – Dřevěný sklad – pro skladování papírových kartonů.
 5. Obj.č.4 – Betonový přístřešek - na ostatní papír, který nelze umístit do kontejnerů na tříděný odpad.
 6. Obj.č.5 – Betonový přístřešek – na textil.
 7. Obj.č.6 – Kontejner na papír – sběrné nádoby modré
  Kontejner na plasty – sběrné nádoby žluté
  Kontejner na sklo – sběrné nádoby bílé
  Kontejner na sklo barevné - sběrné nádoby zelené
 8. Sběrný dvůr bude vybaven provozním řádem (bude předložen při závěrečné prohlídce), identifikačními listy nebezpečných odpadů, provozním deníkem, protihavarijními prostředky, a hasicími přístroji.
 9. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, kterou vypracovala Alena Vochová – Projektování, autorizovaný technik pro pozemní stavby, IČ 12834050. Součástí této dokumentace je provozní řád sběrného dvora. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
 11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby - upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
 12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název a sídlo stavebního podnikatele bude oznámeno stavebnímu úřadu nejméně 14 dní před započetím se stavbou.
 13. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 14. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Pro dokončení stavby určuje stavební úřad termín 30.01.2013.
 15. Stavebník je povinen zajistit před zahájením prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a vedení, k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde.
 16. Areál sběrného dvora nebude napojen na žádné inženýrské sítě.
 17. Dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku vsakováním. Volná plocha areálu nebude zpevněna a zatravněná plocha postačí k zasakování dešťových vod.
 18. Pozemek sběrného dvora bude oplocen pletivem výšky 1.8 m.
 19. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, č.j.HSPM-6431-4/2010 ÚPP ze dne 04.10.2010 – souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami
  1. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p.Ing. Jílkovou dne 21.07.2010 a doplněné 23.09.2010 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
  2. Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 9 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
  3. Při řízení k užívání stavby doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
  4. K závěrečné kontrolní prohlídce předložit provozní řád sběrného dvora s vymezením množství ukládání hořlavých kapalin.
 20. S předloženou projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení souhlasí dotčený orgán Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje závazným stanoviskem: značky 14980/24/10 ze dne 11.08.2010. Odůvodnění: V předložené projektové dokumentaci se jedná o legalizaci již provozovaného sběrného dvora na tuhý komunální odpad, který je umístěn na oplocených pozemcích parc.č.KN491/4 a parc.č.KN st.567 v k.ú.Kasejovice. Sběrný dvůr je umístěn na ploše průmyslové a zemědělské výroby a technické infrastruktury. Předmětné shromažďovací místo odpadů je zařízení určené k odběru a dočasnému uložení nebezpečných složek komunálního odpadu a ostatního odpadu. Pro skladování odpadu je využíván stávající ocelový přístřešek se zpevněnou plochou a uzamykatelnými kontejnery na nebezpečný odpad; plechové sklady, kontejnery, betonové přístřešky a dřevěný objekt, kde je umístěna kancelář pro obsluhu skládky. Zařízení na shromažďování odpadů má okamžitou celkovou kapacitu cca do 50 t. Ke sběrnému dvoru je příjezd po stávající účelové komunikaci. Zásobování vodou a energiemi není požadováno. Obsluhu sběrného dvora bude zajišťovat jeden zaměstnanec MěÚ Kasejovice, který má k dispozici sanitární zázemí v budově městského úřadu. Provozní doba je jednou týdně 2 hodiny.
  Kladné stanovisko k předloženému záměru opírá orgán ochrany veřejného zdraví o zjištění, že zpracování PD je v souladu s již citovaným zákonem a nařízením vlády č.361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 21. Krajský úřad Plzeňského kraje , odbor životního prostředí podává k výše uvedené akci následující vyjádření zn.ŽP/9829/10, ze dne 20.09.2010: V následném průběhu akce, v případě, že do sběrného dvora budou přijímány odpady jiných původců odpadů než Města Kasejovice, bude zapotřebí souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dle § 14 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), neboť se jedná o zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. Pro vydání souhlasu je třeba předložit následující podklady:
  * Žádost zpracovanou přesně podle § 1 odst.1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "vyhláška MŽP č.383/2001 Sb."), včetně všech požadovaných dokladů dle jednotlivých bodů tohoto paragrafu. * Provozní řád zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů zpracovaný podle přílohy č.1 k vyhlášce MŽP č.383/2001 Sb.- konkrétně podle bodů 5.1 až 5.9 a 10.písm.a)b) a c).
  * Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu zařízení podle § 75 písm.d) zákona o odpadech.
  * V rámci povolovacího procesu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydá z hlediska ochrany životního prostředí stanovisko Městský úřad Nepomuk, odbor životního prostředí.
  * Stavba nepodléhá posuzování dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplnění.
  * Z pohledu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů neobsahuje záměr žádný střední, velký nebo zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, který by podléhal povolovacímu procesu dle § 17 výše citovaného zákona u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.
 22. K umístění stavby vydal Měú Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí koordinované závazné stanovisko č.j. VŽP/2592/2010-Le, ze dne 6.9.2010.
  MěÚ Nepomuk ve smyslu § 4 odst.6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává k územnímu řízení o umístění předmětné stavby koordinované závazné stanovisko s tímto závěrem: Záměr umístění výše uvedené stavby je možný bez stanovení podmínek. Orgán odpadového hospodářství odboru VŽP – Upozorňujeme na povinnost povolení sběrného dvora Krajským úřadem Plzeňského kraje.
 23. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Zn.:ML-SOL 0518/10 – 2/Rb, DUCR – 45399/10/Rb. ze dne 8.9.2010 Drážního úřadu, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, sekce stavební, oblast Plzeň, který vydává souhlas ke zřízení stavby – Kasejovice "Sběrný dvůr pro krátkodobé soustřeďování odpadu" . Stavba je navržena v ochranném pásmu regionální dráhy Nepomuk-Blatná v souběhu vlevo v žkm cca 10,720-10,750 v minimální vzdálenosti 10 m (oplocení) a 15 m (nejbližší objekt) od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc.č.491/4 a 567 k.ú. Kasejovice. Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
  1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
  2. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  3. Stavba musí být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací.
  4. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  5. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
  6. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 24. Stavebník splní podmínky stanoviska ZN.:8710/2010-SDC CBE – OPS ze dne 26.07.2010 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty České Budějovice (dále jen SŽDC SDC České Budějovice), se stavbou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
  1. Stavba musí být v souladu s platnou legislativou.Při provádění prací v blízkosti kolejí musí zhotovitel dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č.177/95 Sb., v platném znění, kterou se vydává stavební a technický řád drah, zejména ustanovení §11 o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3 m (+přirážka v oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
  2. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.
  3. V místě stavby se nenachází žádná podzemní zařízení v naší správě.
  4. Upozorňujeme na možná rizika plynoucí z provádění prací v blízkosti koleje(pohyb drážních vozidel, hluk, vibrace apod.), proto je nutno zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců.
  5. Stavebník, jehož objekt bude realizován v ochranném pásmu dráhy , si je vědom veškerých negativních vlivů plynoucích z provozu dráhy ( především vibrací), proto nebude na SŽDC požadovat žádných opatření, ale provede je na vlastní náklady.
  6. Před zahájením prací požádá investor stavby o technický dohled za úplatu. Kontaktní osoba drážního dohledu – Správa trati Strakonice, vedoucí provozního oddělení Pavel Samuel č.t.972 543 486, mobil 724 030 134.
  7. Dešťové vody (ze střech, příp. zpevněných ploch) budou zadrženy na pozemku žadatele, pozemek je rovinatý a je umístěn pod úrovní železničního tělesa. Splaškové vody zde nevznikají.
  8. Na žádost investora stavby vydá souhlas se zřízením stavby v ochranném pásmu dráhy Drážní úřad Plzeň – sekce stavební, Škroupova ul. 11.,301 36 Plzeň. K žádosti nutno přiložit 2x PD stavby.
 25. Vyjádření zn.:OPV/PÍ/757/10 ze dne 25.08.2010 Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, prac.Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek. V blízkosti stavby se nachází drobný vodní tok, respektive jeho upravená část č.HIMS 3-00030-06/1, ČHP 1-08-04-005, v příslušnosti hospodaření ZVHS. Toto zařízení je vyznačeno v přiloženém zákresu. Požadujeme, aby během stavebního řízení byla vyloučena možnost kontaminace tohoto vodního toku závadnými látkami a zároveň aby stavební úřad zohlednil možnou situaci povodňového průtoku na tomto vodním toku. Nebezpečný odpad by neměl být ani dočasně skladován v projektantem zjištěném záplavovém území.
  Dále požadujeme pokud bude zpracován zvláštní havarijní plán jeho předložení ke schválení, popřípadě doplnit již zpracovaný provozní řád v bodě 7.2. Opatření a postupy pro případ havárie a poruch, o nutnost informovat okamžitě správce vodního toku o vzniklé havarijní situaci.
 26. Vyjádření KAV Starý Plzenec,a.s k PD zn.:162/2010 ze dne 30.07.2010. ..vzhledem k charakteru skladovaných odpadů a blízkosti recipientu Kopřivnice a ČOV Kasejovice je nutné dořešit odvodnění zpevněných ploch a likvidaci dešťových vod v areálu budoucího sběrného dvora tak, aby nehrozilo nebezpečí kontaminace vodoteče nebo přilehlých objektů. Jiné námitky k umístění stavby nemáme.
 27. Stanovisko správce Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava , Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice povodí zn.: 38139/2010-142 ze dne 12.08.2010.
  Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č.262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až 26 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je uvedený záměr možný. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Účastníci řízení podle § 27 odst.správního řádu:
Město Kasejovice, zast.starostkou Ing.Marií Čápovou, Kasejovice č.p.98, 335 44 ,IČO: 00256731
Silnice státní podnik Plzeň, kontaktní osoba –likvidátor JUDr.Jan Růžek, Jeronýmova 696, 440 01 Louny.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
K územnímu řízení ani ke stavebnímu řízení nebyly podány žádné námitky jak ze strany účastníků tak ze strany veřejnosti.

O d ů v o d n ě n í
Dne 18.10.2010 podal stavebník Město Kasejovice, zast.starostkou Ing.Marií Čápovou, Kasejovice č.p.98, 335 44 ,IČO: 00256731 žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Sběrný dvůr pro krátkodobé soustřeďování odpadu" na pozemcích parc.č.KN 491/4 a parc.č.KN st.567 v k.ú.a obci Kasejovice a zároveň požádal o spojení územního a stavebního řízení.
Stavební úřad usnesením ze dne 18.10.2010 rozhodl podle § 78 odst.1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. Opatřením ze dne 19.10.2010 stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením, na den 25.11.2010 v kanceláři stavebního úřadu. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Při ústním jednání nebyly podány žádné námitky ani ze strany účastníků ani ze strany veřejnosti.
Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Vyjádření KAV Starý Plzenec, a.s.ze dne 30.07.2010, č.j.162/2010, ve kterém je požadováno dořešení odvodnění zpevněných ploch a likvidace dešťových vod z areálu, opatřil stavební úřad v bodě č.17. rozhodnutí. Volná plocha areálu nebude zpevněna a zatravněná plocha postačí k zasakování dešťových vod. Požadavky ZVHS byly ještě před ústním jednáním doplněny do PD – provozního řádu. Jednalo se o nutnost přednostně informovat správce toku v případě poruchy či havárie ve sběrném dvoře. Opatření v záplavovém území nebyla prováděna , neboť podle vyjádření pamětníků nedošlo historicky nikdy k rozlivu potoka, který se nachází cca o 5 m níže než sběrný dvůr .
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
- Město Kasejovice, zast.starostkou Ing.Marií Čápovou, Kasejovice č.p.98, 335 44 ,IČO: 00256731.
- Silnice státní podnik Plzeň, kontaktní osoba –likvidátor JUDr.Jan Růžek, Jeronýmova 696, 440 01 Louny.
- SŽDC, SDC České Budějovice.
- ZVHS Oblast povodí Vltavy,Nádražní 1988, 397 01 Písek.
- Bedřich Varmuža, K lesu 948, Rokycany 337 01.
Pozemek parc.č.KN st.567 je ve vlastnictví České Republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Silnice státní podnik Plzeň – v likvidaci, kontaktní osoba: JUDr.Jan Růžek-likvidátor, Silnice státní podnik Plzeň, Jeronýmova 696, 440 01 Louny.
Stavební úřad v průběhu spojeného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Návrh umístění sběrného dvora je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Města Kasejovice a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

Žádost byla doložena vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů a správců sítí:
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
Koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí Drážního úřadu, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, sekce stavební
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty České Budějovice
Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek
Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s.Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
Správce Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava , Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
Správci sítí
SŽDC,s.o.Správa dopravní cesty České Budějovice
spol.TelefÓnica O2 Czech Republic, a.s.,
ČEZ Distribuce a.s.
RWE – Distribuční služby s.r.o

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje k rozhodnutí.
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Blažena Chaloupková
stavební úřad Kasejovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů, 15 den je posledním dnem oznámení

Datum vyvěšení 10.12.2010
Datum sejmutí: 25.12.2010

Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 1 stavebního zákona): - Doručí se do vlastních rukou:

Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44
- Alena Vochová, Předenice 16, 332 08 Štěnovice

Účastníci územního řízení (§ 85, odst.2 st.zákona – doručení veřejnou vyhláškou
- JUDr.Jan Růžek – likvidátor - Silnice,s.p.Plzeň , Jeronýmova 696 , 440 01 Louny
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek
- Správa železniční dopravní cesty České Budějovice , Nádražní 12, 370 21 České Budějovice
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5 371 21 České Budějovice
- Bedřich Varmuža, K lesu 948, Rokycany 337 01

správci sítí
- ČD-Telematika SŽDC,s.o., Správa dopravní cesty, Nádražní 12, 370 21 České Budějovice
- spol.Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 146 22 Praha 4
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec.
- ČEZ Distribuce a.s.Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Dotčené orgány: (doručenky)
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13
- MěÚ Nepomuk odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk odbor školství a kultury, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk odbor dopravy, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Drážní úřad, sekce stavební,oblast Plzeň, Škroupova 11 , 301 36 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor PK, krajské ředitelství, Kaplířova 9 P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň.

Účastníci stavebního řízení (§ 109 odst.1 stavebního zákona)- doručí se do vlastních rukou
- JUDr.Jan Růžek – likvidátor - Silnice,s.p.Plzeň , Jeronýmova 696 , 440 01 Louny
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek
- Správa železniční dopravní cesty České Budějovice , Nádražní 12, 370 21 České Budějovice
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5 371 21 České Budějovice
- Bedřich Varmuža, K lesu 948, Rokycany 337 01
- Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
- Alena Vochová, Předenice 16, 332 08 Štěnovice

správci sítí:
- ČD-Telematika SŽDC,s.o., Správa dopravní cesty, Nádražní 12, 370 21 České Budějovice
- spol.Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 146 22 Praha 4
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec.
- ČEZ Distribuce a.s.Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Dotčené orgány:
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13
- MěÚ Nepomuk odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk odbor školství a kultury, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk odbor dopravy, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Drážní úřad, sekce stavební,oblast Plzeň, Škroupova 11 , 301 36 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor PK, krajské ředitelství, Kaplířova 9 P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň.

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.12.2010