Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18. prosince 2008 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 155/2008 rozpočet na rok 2009, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 156/2008 rozpočtový výhled na období 2009-2011
 • 157/2008 plán financování vodovodů a kanalizací v Polánce u Kasejovic, Chloumku, Újezdu u Kasejovic
 • 158/2008 úplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR:
  • v k. ú. Kasejovice parc. č. 503/1 (zahrada) o výměře 1 182m2, parc. č. 505/13 o výměře 1103 m2, 507/2 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Řesanice parc. č. 44 (zahrada) o výměře 404 m2
 • 159/2008 směnu pozemků v k. ú. Kasejovice – pozemek č. parc. 1621/1 část o výměře cca 290 m 2 ve vlastnictví města za stejnou část pozemku – parc. č. 497/2 ve vlastnictví (***), bytem Kasejovice
 • 160/2008 odprodej části parcely č. 1153/1 v k. ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domku – (dle geometrického plánu č. 465-169/2008 je tato parcela oddělena pod parc. č. 1153/2 o výměře 335 m2) panu (****), Rokycany za cenu 80 Kč/1m2 s tím, že s kupujícím bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji stavebního pozemku“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25.9. 1997
 • 161/2008 odprodej části pozemku v k. ú. Řesanice parc. č. 1212/1 o výměře cca 20-25 m2 za účelem umístění ČOV panu (****), Plzeň za cenu 30 Kč/1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující

Bere na vědomí:

 • 162/2007 - informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 30.10. do 18.12.2008
 • 163/2007 zprávu finančního výboru
 • 164/2007 zprávu kontrolního výboru
 • 165/2007 změny v rozpočtu č. 10 a 11 schválené radou města – dle pověření zastupitelstva města
 • 166/2007 zprávu starostky o:
  • akci vodovod Chloumek – sdělení Státního zemědělského intervenčního fondu České Budějovice, že žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova je administrativně správně
  • zahájení 1.12. 2008 fyzické stavby rekonstrukce bývalé školy na náměstí na Společenské-kulturní centrum města Kasejovice
  • jmenování do funkce ředitele Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih Mgr. Jaroslava Viktoru

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Stanislav ZACH
ověřovatel zápisu: MUDr. Jiří BURIÁNEK

Vyvěšeno na úřední desku: 21.12.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.01.2009