Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 12/2013 konaného dne 12. června 2013 v Kulturním zařízení v Podhůří

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 150/2013   - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.  Zastupitelstvo města schvaluje  s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního a kontrolního výboru účetní závěrku za rok 2012. Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 2 002 290,52 Kč na účet nerozděleného zisku.

II.   s c h v a l u j e

 • 151/2013   - změny v rozpočtu města Kasejovice č. 7, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 152/2013   - prodej pozemku v k.ú. Kasejovic – část parc.č. 608/1 o výměře 0,26 m2 Dagmar Myšákové, bytem Kasejovice 360 za cenu 40,-Kč 1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující

III.   s o u h l a s í

 • 153/2013   -  s darováním pozemku ideální 1/16 parc.č. 421/17 v k.ú. Řesanice paní Šampalíkovou Růženou, Řesanice

IV.    v z a l o    n a   v ě d o m í

 • 154/2013   - informativní zpráva o činnosti Rady města  za období od  13.3. 2013 -  12.6. 2013
 • 155/2013    - zprávu finančního výboru a kontrolního výboru
 • 156/2013    - změny v rozpočtu města č.4, č.5 a č.6/2013  schválené radou města dle pověření  zastupitelstva města ze dne 13.12.2012
 • 157/2013    - informace o:
  • příslibu dotace na opravu hasičské zbrojnice v Kasejovicích
  • probíhajících opravách:
   • kapliček a křížků v majetku města
   • rybníků v Újezdě
   • pokračování zhotovení územního plánu
   • zahájení prací na sběrném dvoru

V Kasejovicích dne 12. června 2013

starostka města:  Ing. Marie ČÁPOVÁ             

ověřovatele zápisu:  Vojtěch HAVLÍK, MVDr. Jiří BURIÁNEK        

Vyvěšeno na úřední desku: 20.06.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.07.2013