Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 3. března 2005 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 7/2005 rozpočet Obce Kasejovice na rok 2005, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 8/2005 dodatek č. 3 ke Zřizovací listině č. j. 46/2002 ze dne 25. 9. 2002 příspěvkové organizace Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih – vymezení technického zhodnocení majetku, který Obec Kasejovice předala do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a to zhotovení sedlové střechy na budově č. p. 106 v Kasejovicích v celkové výši 2 090 723,40 Kč.
 • 9/2005 záměr odprodeje domu č. p. 297 v Kasejovicích /bývalý chudobinec/.
 • 10/2005 prodej domu č. p. 360 v Kasejovicích současným nájemníkům – rozpis cen pro jednotlivé současné nájemníky bytů je přílohou tohoto usnesení.
 • 11/2005 odkoupení pozemku č. 1547 v k. ú. Kasejovice od manželů (***)
 • 12/2005 směnu pozemků a budovy mezi Obcí Kasejovice a Českým svazem chovatelů v Kasejovicích takto: Obec Kasejovice smění st. p. č. 164/2, parc. č. 115/4, 116/3 o celkové výměře 375 m2 a stavbu /stodola/ - vše v k. ú. Kasejovice za pozemek ve vlastnictví Českého svazu chovatelů p. č. 115/1 o výměře 584 m 2 v k. ú. Kasejovice.
 • 13/2005 záměr směny pozemku st. p. 542 v k. ú. Kasejovice, který je ve vlastnictví obce Kasejovice za část pozemku č. p. 1683 v k. ú. Kasejovice, který je ve vlastnictví Západočeského konzumního družstva v Plzni.
 • 14/2005 uzavření Partnerské smlouvy s Plzeňským krajem „Internetizace knihoven v Plzeňském kraji“.
 • 15/2005 bezúplatný převod přívěsné motorové stříkačky PPS 12 od ČR Hasičského záchranného sboru PK včetně návrhu smlouvy.
 • 16/2005 odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku v příspěvkových organizacích v Základní a Mateřské škole Kasejovice na rok 2005.
 • 17/2005 navýšení odměny pro člena zastupitelstva v souvislosti s činností v přestupkové komisi.

Bere na vědomí :

 • 18/2005 informativní zprávu o činnosti Rady obce Kasejovice za období od 26. 11. do 2. 3. 2005.
 • 19/2005 zprávu finančního výboru.
 • 20/2005 přílohu č. 1 zákona o odměňování členů zastupitelstva.
 • 21/2005 informace z obce:
  • rekonstrukce a přístavba školy
  • Program stabilizace venkova vyhlášený PK
  • Grantové schéma vyhlášené PK „rekonstrukce komunikace v Plzeňském kraji“
  • příprava rekonstrukce chodníků

Vyvěšeno na úřední desku: 06.03.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.03.2005