Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 13/2013 konaného dne 12. září 2013 v Kulturním zařízení v Chloumku.

I.   schvaluje

 • 158/2013 Změny v rozpočtu města Kasejovice č.12, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 159/2013 Odkoupení od ČR - Správy železniční dopravní cesty - stavbu (bývalou vodárenskou věž) na st.p. 402 v k.ú. Kasejovice a pozemek st.parc.č. 402 o výměře 51 m2. Zároveň pověřuje radu města s vyjednáním kupní ceny za nemovitosti.
 • 160/2013 Směnu pozemků v k.ú. Chloumek – část pozemku parc.č. 962 ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 649/3 o výměře 45 m2 ve vlastnictví manželů Křišťových, Chloumek 37 za podmínek, že rozdíl ve výměrách pozemků bude doplacen za cenu 30,- Kč/1m2  a poplatky spojené se směnou nemovitostí budou uhrazeny účastníky stejným dílem. 
 • 161/2013 Směnu pozemků v k.ú. Chloumek – část pozemku parc.č. 659/1 (v majetku města) za pozemek parc.č. 649/4 o výměře 65 m2 ve vlastnictví Josefa Hlíny, Příbram za podmínek, že poplatky spojené se směnou nemovitostí budou uhrazeny účastníky stejným dílem.
 • 162/2013 Prodej pozemku parc.č. 685 o výměře 232 m2 v  k.ú. Polánka u Kasejovic Agrochovu Kasejovice a.s. za cenu 30Kč/1m2 za podmínky, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.
 • 163/2013 Prodej pozemku v k.ú. Kasejovice  - parc.č. 1604/21 o výměře 94 m2 a 1604/22 o výměře 35 m2 paní Miladě Kratochvílové, Kasejovice za cenu 40 Kč/1m2 za podmínky, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

II.   ruší

 • 164/2013 usnesení č.106/2012 ze dne 28.6.2012 (prodej části pozemku st.p.40/2 manželům  Křišťovým).

III.   souhlasí

 • 165/2013 s realizací polních cest v k. ú.Polánka u Kasejovic – polní cesta HPC-1 a VPC-5 z důvodů, že:
  • Polní  cesty budou maximálně využívané pro zemědělskou činnost, zpřístupní pozemky a uživatelé již nebudou muset jezdit po zemědělské půdě. Stavbou cest se v některých místech omezí zamokření pozemků.
  • Město po výstavbě převezme obě cesty do svého vlastnictví a bude tyto cesty udržovat.
  • V místech výsadby doprovodné zeleně bude město provádět pěstební péči

  a za těchto podmínek:

  • Město bude podrobně a s dostatečným předstihem seznámeno s projektovou dokumentací včetně řešení detailního odvodnění, napojení dalších komunikací atd. Dále město požaduje účast ve výběrovém řízení a kontrolních dnech při výstavbě těchto cest.

   
III.   bere na vědomí

 • 166/2013 Informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od  13.6. 2013 -  12.9. 2013
 • 167/2012 Zprávu finančního výboru a kontrolního výboru
 • 168/2013 Změny v rozpočtu města č. 8/2012, č. 9/2013, č. 11/2013 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 13.12.2012 a č. 10/2013 schválené starostkou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.5. 2013.
 • 169/2013 Informace:
  • o opravě hasičské zbrojnice v Kasejovicích
  • o ukončené opravě rybníků v Újezdě, opravě kapliček a křížků v majetku města
  • o zahájené výstavbě sběrného dvora
  • o pokračování zhotovení územního plánu
  • o výběrovém řízení na čistící komunální techniku
  • o prováděných pracích v Řesanicích – odbahnění rybníka, v Kladrubcích opravy v kulturním zařízení – výměna lina, oken; Polánka – zahájení stavby pergoly
  • zadání projektu na úpravu zeleně v Kasejovicích

V Kasejovicích dne 12. září 2013

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ                    
ověřovatele zápisu: Jiří SLAVÍČEK, MUDr. Jiří BURIÁNEK             

Vyvěšeno na úřední desku: 20.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2013