Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 22.září 2009 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 197/2009 odkoupení uvedených pozemků od Pozemkového fondu ČR za celkovou cenu 48 420 Kč
  • parc. č. 503/1 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 182 m2
  • parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 103 m2
  • parc. č. 44 v k. ú. Řesanice o výměře 404 m2
 • 198/2009 prodej společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8:
  • transformační komínové stanice (bez čísla popisného) na st. parc. č.112
  • st. parc. 112 o výměře 7 m2 v k. ú. Řesanice
  za celkovou cenu 66 700 Kč
 • 199/2009 nabídkovou kupní cenu České obce sokolské na parc. č. 511/1 o výměře 6 902 m2 – (fotbalové hřiště) v k. ú. Kasejovice ve výši 250 tis. Kč
 • 200/2009 Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 725645359-09 mezi Českou spořitelnou, a. s., která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. V souvislosti s touto smlouvou souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 1,5 mil Kč z účtu města u České spořitelny na účet města u Komerční banky
 • 201/2009 zrušit Obecní knihovnu v Řesanicích, organizační složku města zapsanou u Ministerstva kultury ČR pod evid. č. 1849/2002
 • 202/2009 změny v rozpočtu města č. 9/2009

Bere na vědomí:

 • 203/2009 zprávu finančního výboru

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 22.září 2009
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: MUDr. Jiří Buriánek
ověřovatel zápisu: Pavel BEHENSKÝ

Vyvěšeno na úřední desku: 25.09.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2009