Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 15/2014 konaného dne 12. března 2014 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

  • 180/2014 - změny v rozpočtu č.3/2014, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
  • 181/2014 - v případě, že získá dotaci z ROP-NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „Rekonstrukce komunikačních ploch návsi obce Řesanice a části místní komunikace Řesanice-Kotouň“ (II.etapa) vyčlení prostředky pro průběžné financování projektu z rozpočtu města v příslušném rozpočtovém období do výše 2 900 tis. Kč

II. s o u h l a s í

  • 182/2014 - s realizací projektu „Oprava "Malého" rybníka v Řesanicích“ za cenu cca 260 tis.Kč a s přijetím dotace od Plzeňského kraje ve výši 100 tis.Kč
  • 183/2014 - s realizací projektu „KASEJOVICKÁ PŘÍRODA – obnova parků a zelených ploch ve městě Kasejovice“ (I.etapa) a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí– oblast podpory 6.5. Projekt bude hrazen z vlastních zdrojů a město Kasejovice má na toto k dofinancování ve svém rozpočtovém výhledu vyčleněn dostatek finančních prostředků.
  • 184/2014 - s podáním žádosti o dotaci Plzeňskému kraji na opravu většího rozsahu hasičské Tatry 148 ve výši cca 1 200 tis.Kč, s tím že spoluúčast města Kasejovice bude ve výši 50 % z celkové částky
  • 185/2014 - s právním pověřením advokáta JUDr. Jaroslava Svejkovského k jednání ve věci požadavku státu na vydání pozemků ve vlastnictví města pod komunikací I/20

III. v o l í

  • 186/2014 - podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích přísedící u Okresního soudu Plzeň-jih paní Jindřišku Šmídovou, bytem Podhůří čp.2

V Kasejovicích dne 12. března 2014

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Pavel CHÁRA, Karel FIALA

Vyvěšeno na úřední desku: 21.03.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.04.2014