Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 13. prosince 2005 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 53/2005 Změny /druhé/ v rozpočtu obce Kasejovice, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 54/2005 Úroky z úvěru, který byl poskytnut na Rekonstrukci a přístavbu školy, nebudou vstupovat do ceny investice.
 • 55/2005 Rozpočet obce Kasejovice na rok 2006, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 56/2005 Tvorbu Fondu oprav domu č.p. 184 z nebytových prostor /pošta/ je tvořen z 20% částky jako bytových v tomto domě /tj. z regulovaného nájemného/ od 1.7.2001.
 • 57/2005 Vstup obce Kasejovice do Sdružení právnických osob Prácheňsko.
 • 58/2005 Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 920/1 v k.ú. Chloumek.
 • 59/2005 Záměr odprodeje těchto pozemků v k.ú. Kasejovice
  • Část parcely 1602 PK o výměře 1611 m2
  • Část parc. 1539 PK o výměře 160 m2
  • Část parc. 1590 PK o výměře 15 m2
  • Část parc. 1490/9 PK o výměře 408 m2
  • Část parc. 1451/1 KN o výměře 340 m2 .
 • 60/2005 ke Zřizovací listině ZŠ Kasejovice - Dodatek č. 4:
  • Obec Kasejovice předává investici-Rekonstrukce tělocvičny v Kasejovicích do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití ve výši 2 623 783 Kč
  • Doplnění článku VIII o provozování doplňkové činnosti o pronájem budovy tělocvičny a učeben
  • Změna výčtu právních předpisů v textu zřizovací listiny
 • 61/2005 ke Zřizovací listině MŠ – Dodatek č.4
  • Změna výčtu právních předpisů v textu zřizovací listiny
 • 62/2005 Odpisový plán v MŠ Kasejovice od 10/2005 v souvislosti s technickým zhodnocením budovy.
 • 63/2005 Prodej části pozemku č. 1170/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Kasejovice (***) za cenu 40 Kč za 1 m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující.
 • 64/2005 udělení plné moci fi Rumpold k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a vystavováním faktur ve smyslu Smlouvy a Dodatku k této smlouvě s firmou EKOKOM
 • 65/2005 Schvaluje odprodej areálu bývalého Šumavanu tj.
  • průmyslový objekt č.p. 337 na st. parc. č.464 v k.ú. Kasejovice
  • stavební parcelu č.464 /zastavěná plocha /průmyslový objekt/ o výměře 2105 m2 v k.ú. Kasejovice
  • průmyslový objekt na stavební parcele č. parc. 526 v k.ú. Kasejovice
  • stavební parcelu č. 526 /zastavěná plocha /průmyslový objekt/ o výměře 96 m2 v k. ú. Kasejovice
  • garáž na st. parc.č. 593 v k.ú. Kasejovice
  • stavební parcelu č. 593 /zastavěná plocha/garáž/ o výměře 78 m2 v k.ú. Kasejovice
  • pozemek parc. č. 505/9 /ostatní plocha/manipulační plocha/ o výměře 3 773 m2 v k.ú. Kasejovice za min. cenu 3 605 000 Kč firmě LENALI CZ s. r. o. Kladrubce 25, 335 44 Kasejovice zastoupenou jednatelem panem Marcelem Klausem.

Neschvaluje:

 • 66/2005 Změnu zařazení místostarosty obce z uvolněného člena zastupitelstva na neuvolněného člena zastupitelstva obce.

Bere na vědomí:

 • 67/2005 Informativní zprávu o činnosti Rady obce za období od 11.8. do 12.12. 2005.
 • 68/2005 Zprávu finanční komise.
 • 69/2005 Informace z obce:
  • zpráva o prodeji bytů v č.p.360 a č.p.297 v Kasejovicích
  • dokončení rekonstrukce tělocvičny a II.etapy dokončení rekonstrukce školy
  • ukončení obnovy chodníků podél komunikace I/20 + doplatek za prodloužení obrubníků podél této komunikace směrem k silnici Polánka
  • ukončení rekonstrukce veřejného prostranství před radnicí
  • ukončení rekonstrukce ČOV
  • závěrečná zpráva z Ministerstva financí o ukončení závěrečného vyúčtování akce Rekonstrukce a přístavba Základní školy
  • plánovanou etapu dokončení rekonstrukce tělocvičny v r.2006
  • zahájení příprav – rekonstrukce komunikace ke škole

Vyvěšeno na úřední desku: 16.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2006