Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.března 2010 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

224/2010 - změny v rozpočtu města, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

225/2010 - odprodej části parcely č. 1621 o výměře 1m2 v k. ú. Kasejovice – dle geometrického plánu č.471-44/2009 panu (***), Kasejovice za cenu 40 Kč/1m2

Neschvaluje:

226/2010 - záměr odprodeje pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic parc. č. 49/2 a část parc. č. 49/1

227/2010 - záměr odprodeje pozemku v k. ú. Řesanice parc. č. 104/2 (PK)

228/2010 - záměr směny pozemků v k. ú. Polánka u Kasejovic – parc. č. 390/1 (KN) za stejnou výměru parc. č. 84 (PK)

Pověřuje:

229/2010 - radu města k přerozdělení finančních prostředků z Programu přímé podpory neziskových organizací pro práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách dle schválených podmínek pro přiznání finančních prostředků

Volí:

230/2010 - přísedící u Okresního soudu Plzeň-jih paní Jindřišku Šmídovou, bytem Podhůří u Nepomuka

Bere na vědomí:

231/2010 - informativní zpráva o činnosti rady města za období od 18.12.2009 do 15.3. 2010

232/2010 - zprávu finančního a kontrolního výboru

233/2010 - zprávu starostky:
- o veškerém zúčtování dotací za 13 200 tisíc korun
- o podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova ČR na opravu atletické dráhy a chodníku ke školce a dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK na automobil pro pečovatelskou službu
- o závěru auditora o provedené kontrole hospodaření města bez výhrad

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 16.března 2010
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu:  Josef HULÁČ
ověřovatel zápisu: Věra KAFTOVÁ

Vyvěšeno na úřední desku: 16.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.03.2010