Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. června 2010 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

234/2010 - závěrečný účet města na rok 2009, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města – bez výhrad. Součástí je rovněž finanční hospodaření organizací – Základní škola Kasejovice a Mateřská škola Kasejovice. Vše je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

235/2010 - inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12. 2009

236/2010 - změny č. 5 v rozpočtu města, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, včetně rozdělení finančních prostředků z programu PNO

237/2010 - Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu obce Kasejovice

238/2010 - změnu katastrální hranice mezi k. ú. Řesanice, k. ú. Kasejovic, k. ú. Polánka u Kasejovic v rámci pozemkových úprav v k. ú. Polánka u Kasejovic

Souhlasí:

239/2010 - se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 1587/1 (PK) v k. ú. Kasejovice v rozsahu 12 m2 a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení zemního kabelu nízkého napětí

Stanovuje:

240/2010 - 15 členů Zastupitelstva města Kasejovice na další volební období (2010-2014)

Bere na vědomí:

241/2010 - informativní zprávu o činnosti rady města za období od 17.3. 2010 do 14.6. 2010

242/2010 - zprávu finančního a kontrolního výboru

243/2010 - plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2010

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 15.června 2010
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu:  Petr Týc
ověřovatel zápisu: Věra Kraftová

Vyvěšeno na úřední desku: 15.06.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2010