Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 10. března 2011 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice

I.   schvaluje

16/2011   změny v rozpočtu města Kasejovice č. 3/2011, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení

17/2011   Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18/2011   odkoupení – stavby bez č. popisného – dle evidence v katastru nemovitostí – zemědělská stavba na st. p. 401/3 a stavební parcelu č. 401/3 v k. ú. Kasejovice za cenu 300 tis Kč

19/2011   odkoupení pozemků v k. ú. Kasejovice za cenu 40 Kč/1m2:

  • parc. č. 244/2 o výměře 4 112 m2
  • parc. č. 244/6 o výměře 1 286 m2
  • parc. č. 244/7 o výměře 381 m2 

20/2011   odkoupení části pozemku v k.ú. Kasejovice, parc. č. 1336 (PK), dle GP č. 99290- 484-81 – díl c) o výměře 209 m2 za cenu 80/1m2 Kč

21/2011   darování části pozemku č. 1339 (PK), dle GP č. 99290-484-81 – díl a) o výměře 112 m2 Městu Kasejovice

22/2011   záměr odprodeje části pozemku  parc. č. 1604/18 dle vyznačení na katastrální mapě (cca 120m2) v k. ú. Kasejovice za cenu 40 Kč/1m2

23/2011   záměr odprodeje části pozemku parc.č. 536/1 o výměře 18 m2 v k. ú. Chloumek (dle GP 86-03/2011 parc. č. 536/16) za cenu 30 Kč/1m2

24/2011   záměr odprodeje části pozemku parc. č. 1335/1 v k. ú. Újezd u Kasejovic (dle GP č. 79-02/2011 nový pozemek st.p. č. 125) o výměře 18m2 za cenu 30 Kč/1m2

25/2011   odměny členům Komise rady pro rozvoj obcí
Slavíček Jiří – člen zastupitelstva – zvýšení na  880 Kč
Havlík Vojtěch – člen zastupitelstva  - zvýšení na 880 Kč
Polánka – Pohanka Jindřich – odměna 880 Kč
Podhůří – Šmídová Jindřiška – odměna 880 Kč

II.  souhlasí

26/2011   se zhotovením geometrického plánu na oddělení části nezalesněného pozemku parc. č. 479/16 v k. ú. Kasejovice sousedící s domem č. p. 262 za účelem provedení následné směny za pozemek parc. č. 1741 v k. ú. Kasejovice (pozemek pod vrtem vody)

27/2011   s realizací a podáním projektu žádosti o dotaci do 13. výzvy do Regionálního operačního programu Jihozápad na akci: Rekonstrukce komunikačních ploch návsi obce Řesanice a části místní komunikace Řesanice – Kotouň. Zároveň Zastupitelstvo města Kasejovice prohlašuje, že má zajištěny na předfinancování této akce finanční prostředky ve výši 6 milionů korun českých.

28/2011   s vypracováním žádosti o dotaci Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a podáním na Rekonstrukci sběrného dvora komunálních odpadů v Kasejovicích do Operačního programu „Životního prostředí“

IV.  pověřuje

29/2011   radu města k přerozdělení finančních prostředků z Programu přímé podpory neziskových organizací pro práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách dle schválených podmínek pro přiznání finančních prostředků     

V.   bere na vědomí

30/2011   informativní zprávu  o činnosti Rady města  za období od  14.12.2010 do 10.3. 2011

31/2011   změny v rozpočtu č. 1, 2/2011 10 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 13.12. 2010

32/2011   zprávu finančního a kontrolního výboru

VI.  jmenuje

33/2011   kronikářku města Mgr. Štěpánku Löffelmannovou od 1.1. 2011

V Kasejovicích dne 10. 3. 2011

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Pavel CHÁRA, Josef  PĚČEK  

Vyvěšeno na úřední desku: 10.03.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.03.2011