Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 26.dubna 2007 v kulturním zařízení v Polánce.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 22/2007 Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2006 bez výhrad, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
 • 23/2007 Inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2006
 • 24/2007 Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice
 • 25/2007 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
 • 26/2007 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • 27/2007 záměr odprodeje pozemku st.p. č. 240/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Kasejovice
 • 28/2007 záměr odprodeje pozemku parc.č.2 a 406 o celkové výměře 1564 m 2 a pozemku č. parc. 71 o výměře 7 m2 v k. ú. Kladrubce
 • 29/2007 záměr odprodeje pozemku st. p. 15/3 o výměře 7 m 2 v k. ú. Podhůří
 • 30/2007 záměr odprodeje pozemku st. p. 29/2 o výměře 9 m2 a 29/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Podhůří
 • 31/2007 záměr odprodeje pozemku st. p. 2/2 o výměře 16 m2 v k. p. Podhůří
 • 32/2007 záměr odprodeje pozemku st. 111/1 o výměře 13 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
 • 33/2007 záměr odprodeje pozemku st. 118/32 o výměře 55 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
 • 34/2007 odkoupení pozemků městem Kasejovice 1547/9 o výměře 36 m2 a části st. p.554 o výměře 6 m2 (dle geometr. plánu č. 433-130/2006 parc. č. 1706/2) v k.ú. Kasejovice za 40 Kč za 1 m2
 • 35/2007 investiční a neinvestičním akce v r. 2007, které budou částečně hrazeny z rozpočtu města a další část z dotace:
  • pokračování stavby vodovodu Újezd
  • výstavba chodníku od č.p. 260 (Šimáňů) k Polánské silnici + úprava veřejného prostranství od č.p. 46 (Sladkých) směrem ke Blatné – jedná se o dokončení veřejného prostranství po rekonstrukci komunikace I/20
  • dokončení hřiště u školy – jedná se o provedení asfaltového povrchu a opěrných zdí

Zřizuje:

 • 36/2007 osadní výbor v části obce Chloumek s počtem 3 členů: předseda Slavíček Jiří členové: Strejc Ferdinand, Bouše Pavel
 • 37/2007 osadní výbor v části obce Řesanice s počtem 3 členů: předseda Behenský Pavel, členové: Kopřiva František ml., Hájek Jiří
 • 38/2007 osadní výbor v části obce Polánka s počtem 3 členů: předseda Beneš Jan, členové: Kubát Radek, Pohanka Jindřich
 • 39/2007 osadní výbor v části obce Újezd s počtem 3 členů: předseda Zach Stanislav členové: Kalbáč Václav, Loula Josef

Bere na vědomí:

 • 40/2007 informativní zprávu o činnosti Rady obce za období od 11.1. 2007 do 26.4. 2007
 • 41/2007 zprávu finančního výboru Města Kasejovice ze dne 25.4.2007
 • 42/2007 zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kasejovice za rok 2006 – bez výhrad
 • 43/2007 zprávu starostky :
  • průběhu investičních akcí
  • zpráva Lidového spolku péče o německé válečné hroby o provedení sond a exhumace tělesných pozůstatků
  • Oslavy dne 5.5. k osvobození Kasejovic, výstava v Chanovicích
 • 44/2007 žádosti firem EGF, spol. s. r. o. a Vatec eletronic, spol. s. r. o. o výstavbu větrných elektráren v k. ú. Kasejovice s tím, že bude projednáno zastupitelstvem města do první poloviny června 2007

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Věra KRAFTOVÁ
ověřovatel zápisu: MUDr. Jiří BURIÁNEK

Vyvěšeno na úřední desku: 29.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.05.2007