Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8.9. 2011 v Kulturním zařízení v Újezdu u Kasejovic.

Zastupitelstvo města Kasejovice

I.  schvaluje:
48/2011  - změny v č. 11/2011 v rozpočtu Města Kasejovice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

49/2011  - záměr odprodeje pozemku v k. ú. Přebudov parc. č. 225/4 o výměře 37 m2

50/2011  - odkoupení části pozemku parc. č. 1336/14 o výměře 300 m2 za cenu 80 Kč/m2 (dle nového geometrického plánu č. 526-111/2011 parc. č. 1336/14)

51/2011  - navýšení nájemného u dvou bytů č. p. 360 a bytu ve zdravotním středisku na 25 Kč/1m2 

II.  souhlasí:
52/2011  - s darováním části pozemku do vlastnictví města parc. č. 1336/14 o výměře 21 m2 (dle nového geometrického plánu č. 526-111/2011 parc. č. 1336/19)

53/2011  - s pořízením územně plánovací dokumentace všech částí města Kasejovice

54/2011  - s podání projektu do operačního programu na techniku pro hospodaření v lesích

55/2011  - s podáním projektu do operačního programu na kanalizační řad v ulici Chloumecká v Kasejovicích  

III.  ruší
56/2011  - usnesení zastupitelstva města č. 20/2011 a 21/2011 ze dne 10.3. 2011

IV.  volí 
57/2011  - člena kontrolního výboru Josefa Pěčka

58/2011  - předsedu kontrolního výboru Josefa Šimáněho

V.   bere na vědomí
59/2011  - informativní zprávu o činnosti rady města za období od 9.6. do 8.9. 2011

60/2011  - změny v rozpočtu č. 8,9,10/2011 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 13.12. 2010

61/2011  - zprávu finančního a kontrolního výboru

62/2011  - rezignaci na funkci předsedy a člena kontrolního výboru MUDr. Hany Černochové

63/2011  - informaci výběrovém řízení na výstavbu kabin a tribuny u fotbalového hřiště

VI.   projednalo

64/2011  - projednalo plánovanou výstavbu nového kanalizačního řadu v Chloumecké ulici v Kasejovicích

V Kasejovicích dne 8.9. 2011

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ 
ověřovatele zápisu: Josef HULAČ, Josef ŠIMÁNĚ 

Vyvěšeno na úřední desku: 16.09.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.10.2011