Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8.12.2011 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. schvaluje

65/2011 - rozpočet města Kasejovice na rok 2012 s příjmy 13 528,58 tis.Kč a s výdaji 13 528,58 tis.Kč jako vyrovnaný. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení

66/2011 - odprodej pozemku v k.ú. Přebudov parc.č. 225/4 o výměře 37 m2 za cenu 30,- Kč za 1m2 paní Růženě Gavrilovičové s podmínkou, že poplatky spojené s převodem uhradí kupující.

II. souhlasí

66/2011 - s kupní cenou pozemku st.p.37 o výměře 592 m2 v k.ú. Řesanice stanovené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v celkové výši 33 tis.Kč

67/2011 - s bezúplatným převodem movitého majetku v rámci programu PHARE 2001 od Ministerstva vnitra ČR. Jedná se o soupravu osobního počítače – typ PC Triline Profi C25L s příslušným SW vybavením v hodnotě 30 248,90 Kč.

68/2011 - s bezúplatným převodem pozemku ve zjednodušené evidenci – parc.č. 153 díl 2 (PK) o výměře 543 m2 v k.ú. Řesanice od státu ČR prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

III. pověřuje

69/2011 - radu města prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v položkách v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku.

70/2011 - zastupitele MVDr. Václava Červeného projednáváním územního plánu města Kasejovice a jeho částí

IV. bere na vědimí

71/2011 - informativní zpráva o činnosti rady města za období od 9.9. 2011 - 8.12. 2011

72/2011 - změny v rozpočtu č. 12,13,14 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 13.12.2010

73/2011 - zprávu finančního výboru a kontrolního výboru

74/2011 - informaci o vodném a stočném na r. 2012

V Kasejovicích dne 8.12. 2011

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Eva CHÁROVÁ, Karel FIALA

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.12.2011