Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 9. května 2005 na Obecním úřadě v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 22/2005 prodej těchto nemovitostí:
  • průmyslový objekt čp. 337 na pozemku st.p.č. 464
  • stavební parcelu č.464 o výměře 2.105 m2 vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří
  • průmyslový objekt bez č.p. na st.p.č. 526
  • stavební parcelu č. 526 o výměře 96 m2 vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří
  • garáž bez č.p. na st.p.č. 593
  • stavební parcelu č. 593 o výměře 78 m2 vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří
  • pozemkovou parc.č. 505/9 o výměře 4 409 m2 vedenou jako ostatní plochy vše v k.ú. Kasejovice, paní (***) za kupní cenu 3 500 000 Kč /slovy třimilionypětsetkorunčeských/ s podmínkou, že paní Randusová Jarmila uhradí na účet obce Kasejovice číslo 3122-361/0100 – Komerční banka Přeštice, expozitura Nepomuk kupní cenu v plné výši do 30.6.2005.

Pověřuje:

 • 23/2005 paní starostku Marii Čápovou uzavřením kupní smlouvy o prodeji nemovitostí citovaných v uns. č. j. 22/2005 a jejím podpisem v případě, že (***) splní podmínky dané Zastupitelstvem obce Kasejovice.

Vyvěšeno na úřední desku: 12.05.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.05.2005