Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 29. dubna 2009 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 167/2009 závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2008 bez výhrad, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 168/2009 inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2008
 • 169/2009 4. změny v rozpočtu města Kasejovice, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 170/2009 ukončit členství v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Nepomucko
 • 171/2009 odkoupit pozemek od státu v k. ú. Kladrubce – st. p. 59/2 (pod bývalým hostincem v Kladrubcích) o výměře 343 m2
 • 172/2009 záměr odprodeje části pozemku parc. č. 536/1 v k.ú. Chloumek o výměře cca 200 m2
 • 173/2009 předložené Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT
 • 174/2009 záměr odkoupení pozemku parc. č. 511/1 o výměře 6902 m2 (pod hřištěm v Kasejovicích)

Souhlasí:

 • 175/2009 se zřízením věcného břemene na pozemku 1153/1 a 1170/5 v k. ú. Kasejovice pro ČEZ Distribuce a. s. – elektr. přípojka pro p. Varmužu – výstavba rodinného domku Chloumecká
 • 176/2009 se zřízením věcného břemene na pozemku č.119/1 v k.ú. Kasejovice pro ČEZ Distribuce a. s.
  • elektr. přípojka pro p. Tesaře
  • výstavba rodinného domku za radnicí
 • 177/2009 se zřízením věcného břemene na pozemku č.1212/1 (PK) a 1212/23 v k.ú. Řesanice pro ČEZ Distribuce a.s. – elektr. přípojka pro p. Šampalík

Pověřuje:

 • 178/2009 radu města k přerozdělení finančních prostředků z Programu přímé podpory neziskových organizací pro práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách dle schválených podmínek pro přiznání finančních prostředků

Bere na vědomí:

 • 179/2009 informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 18.12.2008 do 29.4. 2009
 • 180/2009 zprávu finančního výboru
 • 181/2009 zprávu kontrolního výboru
 • 182/2009 změny v rozpočtu č. 1, 2 ,3/2009 schválené radou města – dle pověření zastupitelstva města ze dne 27.3.2008
 • 183/2009 zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Územního celku dobrovolného svazku Mikroregionu Nepomucko za rok 2008
 • 184/2009 zprávu starostky o :
  • poděkování ZO ČSV Kotouň za finanční příspěvek na vyšetření včelstev
  • průběhu stavby rekonstrukce bývalé školy na náměstí na Společensko-kulturní centrum města Kasejovice zahájení staveb:
   • DPS Kasejovice – zateplení fasády
   • oprava vnějších omítek a drenáže na bývalé synagoze v Kasejovicích
   • oprava kaple v Kladrubcích
   • oprava komunikace Řesanice-Kotouň
   • záměr opravy cesty za radnicí

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 29. dubna 2009
starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Josef ŠIMÁNĚ
ověřovatel zápisu: Václav JAKUBČÍK

Vyvěšeno na úřední desku: 02.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.05.2009