Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 7. června 2005 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 24/2005 závěrečný účet Obce Kasejovice za rok 2004, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • 25/2005 inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2005.
 • 26/2005 návrh opatření na základě přezkoumání výsledku hospodaření obce Kasejovice za rok 2004, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • 27/2005 první změny v rozpočtu Obce Kasejovice, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • 28/2005 investiční úvěr obce Kasejovice ve výši 2 milionu korun na rekonstrukci a přístavbu školy v Kasejovicích. V případě, že nebude finanční částka za prodej bývalého Šumavanu a prodej 4 bytů z domu č. p. 360 do 15. 7. 2005 na účtu Obce Kasejovice, zastupitelstvo schvaluje úvěr ve výši 5 mil Kč. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy obce.
 • 29/2005 investiční akce obce Kasejovice na rok 2005.
 • 30/2005 zrušení fondu rozvoje a rezerv a převod finančních prostředků ve výši 25 000Kč na běžný účet Obce Kasejovice.
 • 31/2005 ve smyslu ustanovení § 26 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb, o územním plánování v platném znění usnesení o schválení územního plánu obce, které je přílohou tohoto usnesení .
 • 32/2005 směnu pozemků st. p. 542 v k. ú. Kasejovice, který je ve vlastnictví Obce Kasejovice za část pozemku č.p. 1683 v k. ú. Kasejovice, který je ve vlastnictví Západočeského konzumního družstva v Plzni. V případě rozdílů m2 po geometrickém zaměření doplatí za 1m2 40 Kč Obec Kasejovice popřípadě ZKD Plzeň.
 • 33/2005 záměr prodeje pozemků st. p. 21/2 o výměře 4 m2 a st. p. 48/4 o výměře 4m2 v k. ú. Kladrubce.
 • 34/2005 odpis 120 kusů svazku knih z Obecní knihovny v Řesanicích, které byly uskladněny v dřevěném domku v Řesanicích.
 • 35/2005 zřízení Fondu oprav domu č. p. 184 v Kasejovicích
  • fond bude tvořen 20% z nájemného od nájemníků a 20% od obce z předpokládaného nájemného z nebytových prostor (pošty)
  • čerpání bude na opravy domu

Bere na vědomí:

 • 36/2005 informativní zprávu o činnosti Rady obce za období od 4. 3. 2005 do 7. 6. 2005.
 • 37/2005 zprávu finančního výboru.
 • 38/2005 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kasejovice za rok 2004.
 • 39/2005 nabídku a. s. Česká spořitelna na poskytnutí úvěru.
 • 40/2005 zprávu o hospodaření v lesích Obce Kasejovice za období od 2002-2004 vyhotovenou lesním hospodářem obce ing. Vladimírem Machovcem.
 • 41/2005 informace z obce:
  • rekonstrukce a přístavba školy
  • II. etapa dokončení rekonstrukce školy a tělocvičny
  • informace o žádosti do Grantového schématu vyhlášeného PK „Rekonstrukce komunikace v Plzeňském kraji“ v rámci SROP
  • komunikace ze silnice I/20 směrem ke škole a okolo bývalé židovské synagogy
  • rekonstrukce veřejného prostranství před radnicí
  • příprava rekonstrukce chodníků
  • informace o jednání ceny autobusové garáže v Kladrubcích
  • žádost na projekt „Podpora rozvoje cestovního ruchu v PK – Průvodce po studánkách
  • Klub otevřených dveří

Vyvěšeno na úřední desku: 10.06.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.06.2005