Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 17.prosince 2009 v Kulturně-společenském a vzdělávacím centru v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 210/2009 Rozpočet města Kasejovice na rok 2010 s příjmy 13 263,61 tis. Kč a s výdaji 12 263,61 tis. Kč jako přebytkový. Částka 1 milion korun bude pokrývat splátku úvěru v roce 2010 u České spořitelny. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 211/2009 Rozpočtový výhled na rok 2011-2013 města Kasejovice, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 212/2009 Zřízení zvláštních účtů - podúčet u České spořitelny – na Fond oprav a Sociální fond-samostatné bankovní účty
 • 213/2009 odprodej části pozemku parc. č. 536/1 k v k.ú. Chloumek o výměře cca 104 m2 (max. 120 m2) dle vyznačení na katastrální mapě manželům (***), Plzeň za cenu 30 Kč/1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 214/2009 odprodej pozemků parc. č. 1335/7 o výměře 8 m2, část parc. č.12, část 1335/1 (dle vyznačení na katastrální mapě) v k. ú.Újezd u Kasejovic panu (***), Újezd u Kasejovice a paní (***), Blatná za cenu 30 Kč/1 m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 215/2009 odprodej parc. č. 1212/24 o výměře 47 m2 a část parc. č. 1212/1 v k. ú. Řesanice (dle vyznačení na katastrální mapě) panu (***), Řesanice za cenu 30 Kč/1 m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 216/2009 odprodej části parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice (dle vyznačení na katastrální mapě) panu (***), Praha za cenu 30 Kč/1 m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 217/2009 záměr odprodeje studny v k. ú. Kasejovice na parc. č. 681/4 v k. ú. Kasejovice
 • 218/2009 záměr odprodeje části parcely č. 1621 o výměře 1m2 v k.ú. Kasejovice – dle geometrického plánu č. 471-44/2009.

Bere na vědomí:

 • 219/2009 radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn
 • 220/2009 starostku města prováděním rozpočtových změn pro projekt základní školy „Poznáváme svůj kraj“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Bere na vědomí:

 • 221/2009 Informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 30.10.2009 do 17.12. 2009
 • 222/2009 Zprávu finančního a kontrolního výboru
 • 223/2009 Změny v rozpočtu č.9 ze dne 30.9.2009 a změny v rozpočtu č.10,11,12 a 13 schválené radou města

Zapsala: Marie Řehořová
V Kasejovicích dne 17.prosince 2009

starostka obce: Ing.Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Václav JAKUBČÍK
ověřovatel zápisu: MUDr. Jiří BURIÁNEK

 

Vyvěšeno na úřední desku: 20.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.01.2010