Usnesení ze 19. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Usnesení ze 19. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konaného dne 10.října 2006 na radnici v Kasejovicích.

Zastupitelstvo obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 100/2006 druhé změny v rozpočtu Obce Kasejovice, které jsou přílohou tohoto usnesení
 • 101/2006 dodatek č. 5 ke zřizovací listině základní školy
 • 102/2006 odpisové plány na období od 1.11.2006 do 31.12. 2006 dlouhodobého hmotného majetku v Základní škole Kasejovice
 • 103/2006 odprodej pozemku části pozemku 1212/1 v k. ú. Řesanice (dle vyznačeného dílu na žádosti u přiložené katastrální mapy) panu (***) za cenu 30 Kč/1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedeného pozemku uhradí kupující a při geometrickém odměření této části pozemku bude přítomen pan Pavel Behenský (člen zastupitelstva části Řesanic)
 • 104/2006 záměr odprodeje pozemku st.par. č. 63 a části pozemku 920/1 v k. ú. Chloumek
 • 105/2006 záměr odprodeje části pozemku parc. 536/1 v k. ú. Chloumek
 • 106/2006 záměr odprodeje části pozemku č.parc. 508/1 v k. ú. Kasejovice
 • 107/2006 záměr odprodeje části pozemku parc. č. 711/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Řesanice

Bere na vědomí:

 • 108/2006 informativní zprávu o činnosti Rady obce Kasejovice od 22.7. do 10.10. 2006
 • 109/2006 zprávu finančního výboru
 • 110/2006 zprávu starostky o průběhu investičních akcí:
  • II. etapa rekonstrukce tělocvičny a přístavby základní školy
  • Obnova komunikace od komunikace I/20 ke škole a okolo synagogy
  • Oprava komunikace v Podhůří

Zapsala: Marie Řehořová
starostka obce: Marie ČÁPOVÁ
ověřovatel zápisu: Petr TÝC
ověřovatel zápisu: Alois MACHOVEC

Vyvěšeno na úřední desku: 13.10.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.10.2006