Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8.3.2012 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

75/2012 - Změny v rozpočtu města č.3/2012, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení (z toho 1,9 milionu korun na lesnickou techniku; 2 miliony korun na výstavbu kabin; 111 tisíc korun do Programu podpory neziskových organizací)

76/2012 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí mezi městem Kasejovice a TJ Sokol Kasejovice uzavřenou dne 10.8.2011 (Dodatek řeší převod pozemků do 31.3. 2012)

II. s o u h l a s í

77/2012 - s bezúplatným převodem nebo případnou koupí pozemků od státu ČR:

  • par.č. 495/2 – zahrada o výměře 643 m2 (ve správě Pozemkového fondu ČR)
  • parc.č. 401/4 o výměře 25 m2 (právo hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  • parc.č. 225/1 (PK) o výměře 910 m2 (ve správě Pozemkového fondu ČR)
  • parc.č. 224 (PK) o výměře 33 m2 (ve správě Pozemkového fondu ČR)

III. z ř i z u j e

78/2012 - Fond obnovy vodovodů a kanalizací

V. b e r e n a v ě d o m í

79/2012 - Informativní zpráva o činnosti Rady města Kasejovice za období od 8.12. 2011 – 8.3. 2012

80/2012 - Změny v rozpočtu č. 15/2011 a č. 1,2/2012 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2011

81/2012 - Zprávu finančního výboru a kontrolního výboru

82/2012 - Zprávu o ceně vodného a stočného na rok 2012

83/2012 - Zprávu o výstavbě kabin a sociálního zařízení na hřišti TJ Sokol Kasejovice

VI. p o v ě ř u j e

84/2012 - Radu města Kasejovice rozdělováním finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací dle platných pravidel

V Kasejovicích dne 8.3. 2012

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Bc. Václav JAKUBČÍK, Jiří SLAVÍČEK

Vyvěšeno na úřední desku: 16.03.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.04.2012