MĚSTO ZAHÁJILO REKONSTRUKCI ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

V polovině měsíce září byla započata stavba Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice.

Stavba je zaměřená na rekonstrukci dosazovacích nádrží kasejovické čistírny odpadních vod. Dosazovací nádrže sloužící čistírně od roku 1991 vykazovaly známky havarijního stavu. Původní beton dosazovacích nádrží se začal rozpadat, a proto hrozilo nebezpečí přerušení čisticího procesu čistírny odpadních vod. První část plánovaných prací na rekonstrukci dosazovacích nádrží byla ukončena 6.10. 2016. Při těchto pracích byla nejprve jedna nádrž uvedena mimo provoz, nad nádrží byla demontována technologie, následovalo vyprázdnění nádrže, její vyčištění, vysekání nesoudržných míst a otryskání betonů křemičitým pískem. Byla provedena pasivace armatury, hrubá reprofilace betonu, nanesena sjednocující povrchová stěrka a na závěr uzavírací  nátěr odolný proti nepříznivým podmínkám. K provedení jednotlivých prací bylo potřeba instalovat lešení, které bylo demontováno až po vytvrdnutí všech vrstev. Teprve potom mohla být dosazovací nádrž plně uvedena do provozu. Obdobným způsobem bude postupováno u druhé dosazovací nádrže, jejíž rekonstrukce bude zahájena na jaře 2017 a dokončena by měla být do 30.6. 2017.
Rekonstrukce obou dosazovacích nádrží, které provádí firma  Deltaflor plus, s.r.o. Losiná, si vyžádá celkové finanční náklady 905 290 korun. Částka 400 tisíc korun bude čerpána z dotačního titulu Plzeňského kraje Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí, další část finančních prostředků půjde z Fondu oprav vodovodu a kanalizace, který byl zřízen zastupitelstvem města. Do tohoto fondu je odváděna 1 Kč z každého vyrobeného m³ a 1 Kč z každého m³ odpadní vody. Zbývající část finančních prostředků bude hrazena z rozpočtu města.
Rekonstrukce dosazovacích nádrží čistírny odpadních vod si kromě výše uvedených finančních výdajů vyžádala ještě výměnu a úhradu technologie Úhrada nové technologie včetně montáže, neboť ta původní byla již prorezivělá, v celkové hodnotě 44 120 Kč.
Doufejme, že rekonstrukcí obou nádrží se prodlouží životnost kasejovické čistírny odpadních vod.

 

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 04.11.2016

Aktualizováno: 23.08.2019