Nové stavby a opravené památky v Kasejovicích

Nové stavby a opravené památky v období 2012 - 2013 zkrášlily naše město Kasejovice.

Budova kasejovického zdravotního střediska – stavba oceněná Zlatou cihlou
 Budova kasejovického zdravotního střediska – stavba oceněná Zlatou cihlou
Fotbalové kabiny v Kasejovicích
Fotbalové kabiny v Kasejovicích
Oprava křížků a kapliček – kaple sv. Martina v Kasejovicích
Oprava rybníků v Újezdu u Kasejovic
Oprava rybníků v Újezdu u Kasejovic

FOTBALOVÉ KABINY V SOUTĚŽI O ZLATOU CIHLU
Podobně jako v předchozích letech tak i v letošním roce podalo město Kasejovice přihlášku do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2013. Zúčastněné vesnice bude hodnotit v měsících květen – červen 2013 hodnotící komise. V loňském roce získalo město Kasejovice v Programu obnovy venkova Zlatou cihlu za obnovu kasejovického zdravotního střediska. Do stejné soutěže přihlásilo město Kasejovice stavbu nazvanou „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích“. K tomuto sportovnímu stánku přibude v letošním roce ještě udírna a pergola.
Stavba „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích“ byla zároveň přihlášena do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Odbornou komisí byla nominována mezi pět nejlepších staveb v kategorii sportovních a volnočasových staveb. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na Slavnostním večeru soutěže dne 28. května 2013 v plzeňské Měšťanské besedě. Výsledky soutěže budou po vyhlášení zveřejněny v médiích a na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz a prostřednictvím panelové výstavy umístěné ve veřejně frekventovaných prostorách.

OPRAVA KŘÍŽKŮ A KAPLIČEK
V květnu bude zahájena akce nazvaná Oprava kapliček a křížků v majetku města Kasejovice. Předmětem této akce jsou opravy dvou kapliček v Kasejovicích, kaple v Přebudově a Chloumku. Práce budou spočívat v opravě střechy a omítek. Součástí plánovaných oprave je rovněž oprava deseti křížků. Především se bude jednat o jejich očištění, opravu podstavců, rekonstrukci či doplnění jejich křížů. Akce bude podpořena finanční částkou 300 tis. Kč z Programu Leader. Celkové náklady na opravu křížků a kapliček budou představovat 401 tis. Kč.

OPRAVA RYBNÍKŮ – POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ V ČÁSTI OBCE ÚJEZD U KASEJOVIC
Práce na této akci zahájí město Kasejovice v květnu letošního roku. Oprava rybníka – požární nádrže, na parcele č. 18 o výměře 687 m² bude spočívat v demontáži stávajícího zříceného zaklopení bezpečnostního přelivu, ubourání poškozené přílivové hrany a její nové betonáži s opravou hradítek stávajícího požeráku. Dále bude provedena demontáž stávaného zastropení revizní šachty včetně mříže a dojde na nové zastropení a opravu břehů.
Druhým opravovaným rybníkem bude rybník o výměře 1182 m² na parcele č. 24. Oprava bude spočívat ve vyhloubení nového základu pro zpevnění hráze v rozsahu 3,8 m³, v navrtání a osazení kotevních trnů, provedení nové předsazené přibetonávky hráze, kompletní opravě stávajícího požeráku a opravě břehů.
V současné době slouží rybníky nejen jako požární nádrže ve spádové vesnici Újezd u Kasejovic, ale zároveň k retenci a regulaci vod protékajících Újezdem. Celá akce bude podpořena z dotace ve výši 200 tis. Kč, kterou město získá z Programu stabilizace a obnova venkova. Celkové plánované náklady činí 302 tis. Kč.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Vypracování nového územního plánu bude město Kasejovice financovat z prostředků, které se mu podařilo získat na základě žádosti podané do Integrovaného operačního programu. Městu se podařilo získat příslib na částku 762 300 Kč., což činí 100% podporu ze způsobilých nákladů. Nezpůsobilé náklady jsou pouze průzkumy k vypracování územního plánu.

VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA V KASEJOVICÍCH
Na akci, v rámci které dojde na výstavbu nového sběrného dvora, má město Kasejovice přislíbenou dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 3 331 tis. Kč, což činí 90 % způsobilých nákladů. Výstavba nového sběrného dvora bude zahájena a dokončena v letošním roce. Hlavním předmětem podpory je výstavba a technické vybavení sběrného dvora. Stavební akce bude řešit výstavbu nového sběrného dvora tuhého komunálního odpadu a krátkodobé soustřeďování odpadů kategorie 0 a N. Nový sběrný dvůr bude vybaven celkem 15 objekty – např. kontejnerem na papír, lednice, sporáky, televizory, plasty, biologický odpad apod., které budou sloužit ke shromažďování a skladování odpadu. Součástí objektu bude obslužná buňka. Nový sběrný dvůr bude zabezpečen kamerovým systémem.

Autor článku: Löffelmannová Š.

Autor fotografií:

Publikováno: 29.05.2013

Aktualizováno: 23.08.2019