Program podpory neziskových organizací 2015 (archiv dokumentů)

Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží
Kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity

Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží

 • A1. Celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody
  Záměr: - zajištění celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody (kroužek, klub, zájmová skupina).
 • A2. Celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu
  Záměr: - zajištění celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu (kroužek, klub, zájmová skupina).
 • A3. Celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti mimoškolního vzdělávání a kultury
  Záměr: - zajištění celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti mimoškolního vzdělávání a kultury. (kroužek, klub, zájmová skupina).
 • A4. Celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti volného času
  Záměr: - zajištění celoroční práce s neorganizovanými dětmi a mládeží – (klub)

Příspěvek města na zajištění činnosti bude činit:

 • 600,- Kč na člena kroužku a rok při požadované četnosti kroužku alespoň 1x za týden a při dodržení požadavku, že kroužek se bude konat alespoň 24x za rok (t.j. 12x za pololetí) + 4 000 Kč na organizaci a kroužek.

Další podmínky přiznání podpory:

 • přidělení přímé podpory se vztahuje na děti a mládež mladší 19 let (dovršení 19 let v daném roce)
 • z organizačních a bezpečnostních důvodů je počet přihlášených do každého kroužku omezen na 25 účastníků (minimální počet účastníků 7)
 • vedoucí kroužku je povinen vést docházkový list (formulář na MěÚ nebo vlastní), na kterém bude vést docházku dětí a mládeže do kroužku nebo klubu (viz str. 4)
 • kontrola vyplněných docházkových listů a namátková kontrola průběhu kroužků bude prováděna ze strany MěÚ nejméně 2x za rok (alespoň 1x jaro a 1x podzim)
 • při zjištění závažných nedostatků v docházce nebo náplni kroužků nebude část podpory přidělena
 • podmínkou pro přiznání plné výše podpory je alespoň 50% docházka každého přihlášeného účastníka v příslušném pololetí.

Kategorie B – Veřejně prospěšné aktivity

 • B1. Památná místa v krajině
  Zadání: - zajištění celoroční údržby památných míst v krajině - křížky, památná místa atd. (sekání trávy, běžný úklid, obnova nátěrů apod.) - do 2.000,- Kč za 1 místo (do 3 míst).
 • B2. Volná kategorie veřejně-prospěšných aktivit
  Zadání: - pořádání drobných veřejně-prospěšných aktivit – kulturní, vzdělávací a sportovní akce, výstavy, semináře, dílny apod. – do 10.000,- Kč za rok pro jednotlivé organizace

Všeobecné podmínky Programu podpory neziskových organizací 2015
Žádost kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží
Žádost kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity
Formulář k vyúčtování příspěvku

Vyvěšeno na úřední desku: 18.03.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.11.2015