USNESENÍ z 12. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 12 jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27. října 2011 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

RM/166/2011 - změny v rozpočtu města č. 13/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

RM/167/2011 - Hokejovému klubu Kasejovice finančních příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací ve výši 10 000 Kč na pronájem ledové plochy

RM/168/2011 - znění vypsání zakázky a Smlouvu o dílo na Zpracování územního plánu Města Kasejovice včetně jeho částí tj. Kasejovice, Újezd u Kasejovic, Chloumek, Polánka, Řesanice, Kladrubce, Podhůří a Přebudov, k. ú: Kasejovice, Újezd u Kasejovic, Chloumek u Kasejovic, Polánka u Kasejovic, Řesanice, Kladrubce, Podhůří u Nepomuka a Přebudov

SOUHLASÍ:

RM/169/2011 - se zadáním poptávky na zimní údržbu komunikací

RM/170/2011 - se zadáním projektové dokumentace na akci „Odbahnění vodní nádrže p. č. 327, 328 - „Koupaliště“ v obci Kasejovice

POVĚŘUJE:

RM/171/2011 - starostku města podepsáním Mandátní smlouvy o zajištění projektové dokumentace na akci „Odbahnění vodní nádrže p. č. 327, 328 - „Koupaliště“ v obci Kasejovice mezi Městem Kasejovice a spol. s. r. o. Projekt MH, Kvilda

BERE NA VĚDOMÍ:

RM /172/2011 - žádost paní Ivany Rubášové, bytem Kasejovice o odprodej části pozemku parc. č. 1153/2 v k. ú. Kasejovice s tím, že původní nabídka platí a podmínky pronájmu budou upřesněny

JMENUJE KOMISI:

RM/173/2011 - pro výběr zpracovatele územního plánu Města Kasejovice včetně jeho částí ve složení: MUDr. Václav Červený, Zdeňka Kučerová, Josef Šimáně

Kasejovicích dne 27. října 2011

MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 15.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2011