USNESENÍ z 18. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 18. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25. dubna 2012 na radnici v Kasejovicích.

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/235/2012 - změny v rozpočtu města č. 5/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/236/2012 - povolení k pořádání skautského tábora Junák Plzeň- 23. odd. Severka na „Maškojc louce“ v obci Přebudov
 • RM/237/2012 - žádost manželů Fryčových, bytem Laciná o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • RM/238/2012 - žádost Mateřské školy Kasejovice o vybudování zastřešené pergoly při budově školy z investičního fondu organizace
 • RM/239/2012 - žádost Českého červeného kříže Kasejovice o finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací na uspořádání maškarního bálu pro děti a činnost organizace
 • RM/240/2012 - žádost zastupitele Jiřího Slavíčka, bytem Chloumek o finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací na rozvoj místní dětské iniciativy zaměřené na péči o svoji obec a rozvoj mimoškolních dětských aktivit v Chloumku
 • RM/241/2012 - umístění fotovoltaických panelů na střechu opravářské dílny v areálu v Kasejovicích akciové společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec
 • RM/242/2012 - datum 16.5. 2012 od 19.00 h a program jednání Zastupitelstva města Kasejovice
 • RM/243/2012 - cenu za sečení veřejného prostranství v obcích Sbory dobrovolných hasičů: Polánka a Kladrubce 7 000 Kč, Újezd u Kasejovic 15 000 Kč, Řesanice 25 000 Kč

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:

 • RM/244/2012 - návrh pronájmu pozemků

POVĚŘUJE:

 • RM/245/2012 - místostarostu města jednáním ve věci směny části pozemku parc. 479/33 v k. ú. Kasejovice ve vlastnictví města a pozemků parc. č. 1741 a parc. č. 1742 v k. ú. Kasejovice ve vlastnictví paní Marcely Kašparové
 • RM/246/2012 - starostku města jednáním s občany, kteří káceli stromy na obecních pozemcích bez povolení, aby takto získané dříví uhradili

PROJEDNALA:

 • RM/247/2012 - podmínky samovýroby palivového dřeva

SOUHLASÍ:

 • RM/248/2012 - se zněním smlouvy o dílo o poskytování prací a služeb mezi Sbory dobrovolných hasičů Polánka, Kladrubce, Újezd u Kasejovic, Řesanice a Městem Kasejovice

Kasejovicích dne 25. dubna 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.05.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.05.2012