USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. prosince 2010 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice:

SCHVALUJE:

RM22/2010 program 2. jednání Rady města Kasejovice

RM23/2010 změny rozpočtu č. 12/2010, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

RM24/2010 vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů, směrnici k finanční kontrole, směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad, směrnici o dlouhodobém majetku, směrnici pro časové rozlišení nákladů a výnosů, směrnici o vedení pokladny, směrnici podpisových vzorů, směrnici o systému účetnictví, směrnici o inventarizaci se zpětnou platností od 1.1.2010

RM25/2010 záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 98 v Kasejovicích /bývalá Kavárna Pohoda/

RM26/2010 nákup DDHM a to vybavení tříd nábytkem a učebními pomůckami v celkové výši 40 000 Kč

RM27/2010 inventarizační komise v Mateřské škole Kasejovice k provedení inventarizace majetku, skladových zásob, peněžních prostředků v pokladně a cenin a dokladové inventarizace k 31.12. 2010

RM28/2010 inventarizační komise v Základní škole Kasejovice k provedení inventarizace majetku, peněžních prostředků v pokladně a cenin a dokladové inventarizace k 31.12. 2010

RM29/2010 odměny pro žáky Základní školy Kasejovice za reprezentaci města v oblasti kultury, sportu a vědomostních soutěží

RM30/2010 finanční příspěvek Českému svazu zahrádkářů Kasejovice ve výši 2 000 Kč na vánoční koncert ze dne 19.12. 2010

SOUHLASÍ:

RM31/2010 se zněním Veřejnoprávní smlouvy Města Kasejovice a Obcemi Hradiště a Životice o výkonu přenesené působnosti – přestupkové agendy

RM32/2010 se zněním Veřejnoprávní smlouvy Města Kasejovice a Obcí Oselce o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

RM33/2010 aby Mateřská škola Kasejovice přijala finanční dary ve výši 7000 Kč

RM34/2010 aby Základní škola Kasejovice přijala finanční dar ve výši 2 500 Kč

RM35/2010 s podáním exekučního příkazu na M. F. na úhradu poplatku za svoz odpadu a v případech, kdy náklady na vymáhání poplatku převýší nebo dosáhnou výše poplatku, poplatek nevymáhat

NESOUHLASÍ:

RM36/2010 s úhradou údajné škody ve výši 8 500 Kč paní J. V.

BERE NA VĚDOMÍ:

RM37/2010 oznámení KÚ PK, odboru zdravotnictví o převzetí zdravotnické dokumentace v souvislosti s ukončením činnosti MUDr. Jaromíry Krhounové s tím, že občané budou informování o postupu vyžádání zdravotnické dokumentace pacienta

V Kasejovicích dne 29. prosince 2010

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.01.2011