USNESENÍ z 21. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.června 2012 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/267/2012   - závěrečný účet za rok 2011 a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit
 • RM/268/2012  - plánovaný pronájem pozemku parc. č. 1451/2 (bývalé parkoviště u AGRO motelu) Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pro podnikatelskou činnost s tím, že bude osloven lesní hospodář Ing. Machovec ohledně vyjádření k  přístupu do městských lesů
 • RM/269/2012   - žádost Sportovní a tělovýchovné unie Plzeň-jih o finanční podporu s tím, že město již podporuje TJ Sokol Kasejovice a to každoročním finančním příspěvkem na činnost mládeže a v současnosti výstavbou kabin
 • RM/270/2012   - vyjádření Ředitelství silnic a  dálnic ČR ohledně záporného stanoviska k  obchvatu Kasejovic
 • RM/271/2012   - bezúplatný převod pozemku parc. č. 505/57 v k. ú. Kasejovice od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit
 • RM/272/2012   - oznámení Pionýra Nepomuk o konání letních táborů v Přebudově v období od 1.7. do 03.8. 2012
 • RM/273/2013   - sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny o požádání na KÚPK o konání          výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, v oboru zubní lékař, pro obec Kasejovice a přilehlou spádovou oblast v Plzeňském kraji
 • RM/274/2012   - oznámení pojišťovny Kooperativa o poskytnutí pojistného plnění za  vodovodní škodu a odcizení svodů v Základní škole Kasejovice
 • RM/275/2012   - dopis pana Františka Lepiče, bytem Chloumek

SCHVALUJE:

 • RM/276/2012   - žádost paní Vlasty Kněžínkové, bytem Životice o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • RM/277/2012   - žádost ZO ČSCH o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na uspořádání výstavy drobného zvířectva a činnost organizace
 • RM/278/2012   - žádost paní Michaely Křištové, bytem Chloumek o umístění pana Václava Přibyla, bytem Zadní Zborovice do DPS Kasejovice
 • RM/279/2012   - finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč TJ Sokol Kasejovice na zajištění programu a občerstvení během slavnostního otevírání kabin
 • RM/280/2012   - odpisový plán – pergola I 2010 na období 6-12/21012

PROJEDNALA:

 • RM/281/2012   - žádost manželů Rudolských o koupi bytu v domě č. p. 360 a zároveň pověřuje starostku města zajištěním potřebných podkladů k prodeji

JMENUJE:

 • RM/282/2012   -  komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Rozšíření areálu zdraví, sportu a volnočasových aktivit“ ve složení A. Vochová, Z. Kučerová, Ing. M. Čápová RM/283/2012   - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Oprava komunikace na návsi Řesanice“ ve složení A. Vochová, Z. Kučerová, K. Fiala RM/284/2012   - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Oprava rybníků – požárních nádrží v části obce Újezd u Kasejovic“ složení A. Vochová, Z. Kučerová, V. Kalbáč RM/285/2012   -  komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Pořízení lesnické techniky – Město Kasejovice“ složení K. Fiala, J. Šimáně, V. Kalbáč

NESOUHLASÍ:

 • RM/286/2012   - s nabídkou společnosti Malované Mapy na zhotovení ručně malované mapy

Kasejovicích dne 27.června 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka 
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.06.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.07.2012