USNESENÍ z 25. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 25. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26. září 2012 na radnici v Kasejovicích

SCHVALUJE:

  • RM/318/2012  - program jednání Rady města Kasejovice
  • RM/319/2012  - změny v rozpočtu města č. 10/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
  • RM/320/2012   - záměr odprodeje části pozemku st. parc. č. 40/2 v k. ú. Chloumek

PROJEDNALA:

  • RM/321/202    - zadání územního plánu města Kasejovice včetně jeho částí a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  • RM/322/2012   - žádost pana Petra Fialy o přidělení bytu v DPS Kasejovice s tím, že v současné době je dům plně obsazen, ale je možné zajistit z DPS pečovatelské služby 
  • RM/323/2012   - žádost Domova Petra Mačkov o spoluúčast na úhradě nákladů za poskytované sociální služby Lence Fraitové, bytem Kasejovice 224 

SOUHLASÍ:

  • RM/324/2012   - s prodloužením veřejnoprávní smlouvy, týkající se evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s obcí Životice do 31.12. 2014
  • RM/325/2012   - přidělit zakázku „Pořízení lesnické techniky“ akciové společnosti Strom Praha a se zněním Kupní smlouvy na dodání lesnické techniky mezi Městem Kasejovice a Strom Praha a. s. včetně Dodatku č.1

Kasejovicích dne 26. září 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka                                    
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta                
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady                            
Václav KALBÁČ, člen rady                                      
Eva CHÁROVÁ, člen rady                                        

Vyvěšeno na úřední desku: 01.10.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2012