USNESENÍ z 26. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.října 2012 na radnici v Kasejovicích.

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/326/2012- program jednání rady města
 • RM/327/2012- změny v rozpočtu města č. 12/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/328/2012- navýšení rozpočtu na rok 2012 Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace o 80 000 Kč
 • RM/329/2012- odměny ředitelce Mateřské školy Kasejovice a řediteli Základní školy Kasejovice za výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2011/2012
 • RM/330/2012- přidělení bytu v DPS Kasejovice paní Marii Turkové, bytem Chanovice
 • RM/331/2012- Dodatek . 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 23.1. 2003 s Českou spořitelnou a. s.
 • RM/332/2012- záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 98 (prostory bankomatu)

SOUHLASÍ:

 • RM/333/2012- s přijetím finančních darů Základní školou Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkovou organizací a to od společností P+V Eletkronic spol. s.r. o, Bevar likvidace s. r. o. Kasejovice, SporkNet Blatná s.r.o., Kovo Kasejovice Mont s.r.o., Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s.
 • RM/334/2012- s prodloužením veřejnoprávní smlouvy, týkající se evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s obcí Oselce do 31.12. 2014
 • RM/335/2012- s podáním žádosti o realizaci polních cest HPC 1 a VPC 5 v k. ú. Polánka u Kasejovic, se závazkem o bezúplatném převzetí do svého majetku po vybudování předmětných staveb a ukončení kolaudačního řízení a s následnou údržbou předmětných staveb po dobu pěti let za podmínky, že Městu Kasejovice budou nabídnuty během realizace stavby dřeviny určené ke kácení a odebíraná ornice
 • RM/336/2012- zadat poptávku na zimní údržbu místních komunikací za podmínek jako v minulém roce
 • RM/337/2012- s tím, aby správce bytového fondu dopředu informoval o plánovaných opravách v bytech a nákladech s tím souvisejících
 • RM/338/2012- s jednorázovým finančním darem Domovu Petra Mačkov ve výši 11 472 Kč na úhradu nákladů za ubytování a stravu slečny Lenky Fraitové, bytem Kasejovice
 • RM/339/2012- jednat se Správou železniční dopravní cesty o ceně za objekt bez č. p. na pozemku parc. č. 402 v k. ú. Kasejovice (vodárny) a zároveň souhlasí s technickými podmínkami případného prodeje

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/340/2012- žádost TJ Sokol Kasejovice a HC Kasejovice o finanční příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací
 • RM/341/2012- zpracovaný znalecký posudek na cenu bytu v domě č. p. 360

Kasejovicích dne 31. října 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.11.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.11.2012