USNESENÍ z 27. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 27. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. listopadu 2012 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/342/2012 - program jednání rady
 • RM/343/2012 - změny v rozpočtu města č. 13/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/344/2012 - inventarizační komise pro inventarizaci majetku Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice k 31.12. 2012
 • RM/345/2012 - inventarizační komise k inventarizaci majetku města k 31.12. 2012
 • RM/346/2012 - záměr pronájmu části pozemků par.c č. 138/1, 138/5, 138/6, 1303/1 v k. ú. Ujezd u Kasejovic.
 • RM/347/2012 - záměr pronájmu pozemku parc. č. 957 v k. ú. Polánka – rybník Malý Žabokr
 • RM/348/2012 - TJ Sokol Kasejovice finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na nákup sportovního nářadí pro oddíl Sportu pro všechny – cvičení žen a 5 500 Kč
 • na dopravu autobusem z Programu přímé podpory neziskových organizací
 • RM/349/2012 - Komunitní škole Kasejovice finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na akci
 • Adventní tvořivé odpoledne a činnost sdružení
 • RM/350/2012 - SDH Kladrubce finanční příspěvek v celkové výši 3 000 Kč na akce Vánoční turnaj ve stolním tenisu a Vánoční turnaj ve florbalu
 • RM/351/2012 - pronájem nebytových prostor – bankomatu na radnici v Kasejovicích České spořitelně a. s. za cenu 12 000 Kč za rok
 • RM/352/2012 - dodavatele zimní údržby: J. Balog, Přebudov; VHD Hradiště; V. Šolle, Kasejovice
 • RM/353/2012 - datum jednání zastupitelstva města dne 13.12. 2012 v Kasejovicích od 17.00 h a program jednání
 • RM/354/2012 - zřízení věcného břemene na pozemcích Města Kasejovice a to parc. č. 738/8, parc. č. 738/9, parc. č. 757/7 v k. ú. Kladrubce za účelem provozování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy – vedení NN, sloup, kabel NN u rodinného domu č. p. 94 pana Ostříže
 • RM/355/2012 - záměr pronájmu části pozemku parc. č. 664/1 a části pozemku parc. č. 659/1 v k. ú. Chloumek

SOUHLASÍ:

 • RM/356/2012 - s přijetím finančních darů Základní školou Kasejovice

NESOUHLASÍ:

 • RM/357/2012 - s úhradou nákladů na odbahnění rybníka Mysliveckému sdružení Čihadlo

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:

 • RM/358/2012 - rozpočet města na rok 2013 a Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Kasejovicích dne 28. listopadu 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Eva Chárová, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.12.2012